č. k. 05/2019

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M., podpredseda, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Tomáš Kamenec rozhodla dňa 16. 12. 2019 na základe hlasovania svojich členov o začatí konania TR SR z vlastného podnetu podľa § 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike k.č. 05/2019 vo veci porušenia Etického kódexu novinára voči odporcovi www.aktuality.sk, vydavateľa Ringier Axel Springer SK, a.s.

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že periodikum www.aktuality.sk dňa 6. 12. 2019 zverejnením videa, ktoré zaznamenalo úmrtie človeka pádom z horiacej bytovky v Prešove porušilo Etický kódex novinára.
TR SR z uvedených dôvodov vyslovuje stránke znepokojenie


Odôvodnenie

TR SR využila svoje právo začať konanie z vlastného podnetu a preskúmať porušenie Etického kódexu novinára. TR SR rozhodla, že portál www.aktuality.sk zverejnením videa dňa 6. 12. 2019 obsahujúcom zábery muža padajúceho z horiacej budovy porušil Etický kódex novinára najmä v čl. II, Základné princípy práce novinára, bod 1) „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti,” a v čl. IV, Novinár a objekt jeho záujmu, bod 7): “Novinár používa vždy primerané výrazové prostriedky.”

TR SR považuje zverejňovanie tohto druhu videí či fotografií za minimálne neetické a neslušné, či už voči obeti, alebo jej rodinným príslušníkom a blízkym osobám. Zvyšovanie čítanosti takýmto spôsobom, kde sa zneužívajú tragické okamihy konkrétnych osôb, nezodpovedá zásadám Etického kódexu novinára, ku ktorému sa vydavateľstvo Ringier Axel Springer SK, a.s. zaviazalo.

V zmysle čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky dňa 16. 12. 2019 vydavateľa Ringier Axel Springer SK, a.s. portálu www.aktuality.sk, vyzvala, aby sa k podnetu vyjadril. Spoločnosť sa vyjadrila v termíne a svoje vyjadrenie zaslal šéfredaktor Aktuality.sk P.B. V odpovedi sa okrem iného uvádza:

„Predmetné video bolo zverejnené na našom webe len niekoľko minút. Zodpovedný editor publikoval naraz väčšie množství fotografií a videí k predmetnej téme a nepozrel si kompletný obsah toho, čo zverejňoval. Po prakticky okamžitom zistení, že na predmetnom videu je zaznamenané úmrtie človeka, sme stopli publikovanie predmetného videa.

Išlo o chybu editora, ktorú sme riešili v redakcii a za ktorú sme sa ospravdlnili napríklad v reakcii pre redakciu omediach.com.

Redakcia Aktuality.sk úmyselne neporušuje Etický kódex novinára.

Za chybu sa chcem ospravedlniť aj ja osobne. Mrzí ma to nielen profesionálne, ale aj ľudsky.“

Stanovisko TR SR k odpovedi šéfredaktora Aktuality.sk na výzvu Rady:

Šéfredaktor pán P.B. vo svojej reakcii bez akýchkoľvek výhovoriek či zdôvodnení priznal chybu redakcie, popísal spôsob rýchleho stiahnutia predmetného videa a aj verejného ospravedlnenia čitateľskej verejnosti prostredníctvom mediálneho portálu omediach.com. Tlačovo-digitálna rada SR vzala do úvahy aj fakt, že portál Aktuality.sk po vlastnom zistení pochybenia predmetné video po niekoľkých minútach zo stránky stiahla. Členovia TR SR takýto, žiaľ, v mediálnom priestore ojedinelý, postoj oceňuje. K porušeniu Etického kódexu, žiaľ, došlo, TR SR vyslovila svoje rozhodnutie o vyslovení znepokojenia, ale prístup vedenia redakcie www.aktuality.sk pokladá za pozitívny krok vzhľadom na rešpektovanie Etického kódexu.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 25. februára 2020

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia