č. k. 05/2017

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD, Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 05/2017 na zasadnutí dňa 1. 3. 2017 o podnete Mgr. M. M., Štefánikova 828/10, 020 01 Púchov proti odporcovi týždenníku Púchovské noviny, ktorého vydavateľom je Medial Púchov s.r.o. , Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla takto:
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „M. M. mení zamestnanie“ v týždenníku Púchovské noviny, v čísle 30 zo 6. 9. 2016 došlo k porušeniu Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov a to čl. II bod 2 kódexu označujúceho za hlavné zásady, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov; čl. III. bod 1, ktorý hovorí, že novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.
Tlačová rada Slovenskej republiky vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním odporcovi upozornenie.

Vyzýva vydavateľa týždenníka Púchovské noviny, aby uverejnil toto rozhodnutie v najbližšom možnom vydaní svojho periodika po doručení tohto rozhodnutia.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bol 27. februára 2017 doručený podnet Mgr. M. M. na posúdenie sťažnosti na porušenie Etického kódexu novinára týždenníkom Púchovské noviny, ktorý podľa sťažovateľa uviedol v článku „M. M. mení zamestnanie“ autora Slavomíra Flimmela, šéfredaktora periodika podpísaného skratkou ,,sf“, zo 6.septembra 2017 založenom na anonymnom e-maili nepravdivé informácie, klebety a ironicky a znevažujúco komentuje osobu sťažovateľa. Predmetom článku je odchod sťažovateľa z postu prednostu Mestského úradu v Dubnici nad Váhom i jeho odchodu zo zamestnaneckého pomeru na tomto úrade. Sťažovateľ usudzuje, že konaním odporcu došlo k porušeniu Etického kódexu novinára a to najmä čl. II, bodu 2, čl. III, bodov 1 – 3, čl. IV, bodu 1 a čl. V, bodu 1.

V článku „M. M. mení zamestnanie“ sa v úvode píše, že sťažovateľ za necelé dva roky tretíkrát menil zamestnanie – najprv prišiel o post primátora, potom pôsobil v Policajnom zbore SR a teraz odchádza z funkcie prednostu Mestského úradu (MsÚ) v Dubnici nad Váhom. Autor článku pripomína, že regionálny týždenník MY vo svojom augustovom čísle upozornil na to, že na MsÚ v Dubnici n. V. boli už dlhšie napäté vzťahy medzi prednostom Michalcom a Oddelením výstavby, územného plánovania a životného prostredia, ktoré bolo v riadiacej pôsobnosti prednostu. Podľa článku to vyústilo do toho, že zmenou organizačného poriadku úradu primátor Ing. Jozef Gašparík vyňal od 1. júla 2016 spomínané oddelenie spod riadiacej pôsobnosti prednostu a jeho riadenie prevzal sám primátor. Autor článku cituje zo stránky www.puchov.eu aj interpretáciu udalosti z vyhlásenia Mgr. M. Michalca, ktorý hovorí, že sám požiadal primátora Dubnice nad Váhom o svoje uvoľnenie z funkcie prednostu mestského úradu a ,,pán primátor mojej žiadosti vyhovel“. Uverejňuje aj vyjadrenia spochybňujúce túto verziu a cituje z mailovej pošty list, ktorý sa ,,viacerým Púchovčanom objavil v mailovej pošte“ a bol podpísaný ,,Dubnickí podnikatelia“. V ňom sa zjavila drastická verzia odchodu sťažovateľa z funkcie: ,,Ráno po trojtýždňovej dovolenke prišiel vysmiaty Michalec ešte ako prednosta úradu do práce. Čakal ho vymenený zámok na kancelárii a nevraživé pohľady zamestnancov. Hneď nato si ho zavolal primátor mesta a pred nami podnikateľmi mu dal do ruky okamžitú výpoveď, primátor mu odobral telefón a kľúč.“

V článku a ani v nasledujúcich vydaniach Púchovských novín sa však nič nehovorí o stanovisku mesta Dubnica nad Váhom k tejto záležitosti. Mesto vydalo potom 30. septembra 2016 stanovisko, v ktorom sa zdôrazňuje, že článok „M. M. mení zamestnanie“ obsahuje viacero nepravdivých informácií. A doslova sa v ňom píše: „Mgr. M. M. požiadal primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka o uvoľnenie z funkcie prednostu v mesiaci august 2016. Primátor mesta jeho žiadosti vyhovel. Po jeho uvoľnení z funkcie sa následne dohodli na rozviazaní pracovného pomeru ku dňu 13. septembra 2016, po tom, ako si Mgr. M. M. vyčerpal zostatok dovolenky.” Stanovisko bolo dosiahnuteľné na webovej stránke www.dubnica.sk.

Tajomníčka Rady vyzvala šéfredaktora Púchovských novín, aby sa vyjadril k podnetu sťažovateľa v stanovenej lehote a zároveň ho upozornila na možnosť, aby sám preskúmal, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky, či nemôže toto porušenie uviesť na správnu mieru a oznámil rade, či tak urobil.

Vzhľadom na krátkosť času do najbližšieho zasadnutia Rady naplánovaného na 1. marca 2017, šéfredaktor Púchovských novín RNDr. Slavomír Flimmel operatívne a obratom odpovedal na výzvu.

V odpovedi autor pripomína, že Mgr. M. M. bol primátorom Púchova (2002-2014) a dnes má vraj problémy vysvetliť ako nakladal s mestským majetkom o čom sa píše aj v Púchovských novinách. Preto pokladá jeho podnet Rade “za účelové odkláňanie pozornosti verejnosti“. O problémoch M. Michalca v jeho bývalom zamestnaní prednostu MsÚ v Dubnici nad Váhom” sa v Púchove hovorilo niekoľko mesiacov pred jeho odchodom zo zamestnania“. Autor článku hovorí, že “vedel o nich aj od hodnoverných svedkov, ktorí však nechceli zverejniť svoje meno”. Preto dal v článku aj priestor ironickým komentárom po oznámení sťažovateľa, že “zo zamestnania odchádza na vlastnú žiadosť”. Odporca však odmieta obvinenie, že celý jeho text “je založený na anonymne rozosielanom e-maili – ten tvorí ani nie tretinu textu”. Nezamlčal pritom, že ide o anonymný text a v článku bol aj graficky vyznačený.

Rada sa podnetom Mgr. M. M. zaoberala na svojom zasadnutí 1. marca 2017. Oboznámila sa s obsahom sťažnosti, takisto so samotným článkom „M. M. mení zamestnanie“ i s vyjadrením odporcu.

Hlavným problémom článku je, že sa text opiera neraz o dojmy a nie o pevné, spoľahlivejšie zdroje. Napríklad komentáre postupu a vyjadrenia sťažovateľa na internetovom portáli – Vodič, Sisa – sú abstraktné a manipulovateľné, ako to poznáme z množstva podobných diskusií na internete. Napokon aj kľúčové vyjadrenie o spôsobe odchodu sťažovateľa z MsÚ v Dubnici nad Váhom sú z anonymného zdroja – Dubnickí podnikatelia – bez pokusu identifikovať tento zdroj. Aj keď autor článku cituje slová M. Mikulca z internetového portálu www.puchov.eu, chýba priame oslovenie sťažovateľa, čo on oprávnene vytýka: “Nikdy ma nepožiadali o vyjadrenie sa k pripravovanej téme”. Zároveň však nemožno s ním súhlasiť, že by pri spracovaní tejto témy v Púchovských novinách išlo o zásah do súkromia, veď Mgr. M. M. bol dlhé obdobie primátorom Púchova a ani jeho ďalšie zaradenia v Policajnom zbore SR a na MsÚ v Dubnici nad Váhom nie sú zanedbateľné z hľadiska verejného záujmu.

Nedostatkom článku a následne i ďalších vydaní týždenníka Púchovské noviny je, že neinformovali o postoji mesta Dubnica k odchodu sťažovateľa z funkcie prednostu MsÚ, či už v dialógu s jeho pracovníkmi alebo aspoň citovaním oficiálneho stanoviska mesta.

Rada pri posudzovaní obsahu článku „M. M. mení zamestnanie“ uverejnenom v 30. čísle týždenníka Púchovské noviny 9. septembra 2017 dospela k názoru, že ide o porušenie Etického kódexu novinára, konkréte čl. II, bod 2, ktorý hovorí, že „hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov“, pričom v tomto prípade sa žiada klásť dôraz na vyváženosť a dôsledné overovanie faktov.

Ďalej Rada rozhodla, že sa porušil aj čl. III, bod 1 kódexu, podľa ktorého „novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov“.

Rada nepokladala za dôvodné akceptovať návrhy sťažovateľa, že odporca porušil aj čl. III, body 2 – 3, lebo napr. sa nepreukázalo, že by autor „zverejňoval informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé“. Takisto sa Rada nenazdáva, že by sa porušil čl. IV, bod 1 kódexu, lebo sporný článok v Púchovských novinách nezasahuje do „súkromného života dotknutej osoby“. A nie je ani dôvod použiť pri posudzovaní tohto článku čl. V, bod 1 kódexu, lebo novinár neskrýval svoju príslušnosť ku konkrétnemu médiu – používanie značiek, či skratiek pri označovaní autorstva článkov je bežná novinárska a redakčná prax.

Pri rozhodovaní o druhu sankcie v zmysle § 8 ods. 7 rokovacieho poriadku Rady zohľadnila rada intenzitu závažnosti porušenia novinárskej etiky, dôsledky pre postihnutého. Rada dospela k záveru, že je primeranou sankciou vysloviť odporcovi upozornenie na porušenie kódexu.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady). Aj keby odporca nesplnil povinnosť uverejniť toto rozhodnutie v najbližšom vydaní svojho periodika po doručení rozhodnutia, bude rozhodnutie vykonané jeho zverejnením na internetovej stránke Rady a vo výročnej správe Rady (§ 9 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 01. 03. 2017

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia