č. k. 04/2021

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Valér Kot, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Ildikó Nagyová vo veci vedenej pod č. k. 04/2021 v hlasovaní dňa 10. 11. 2021 o sťažnosti Ing. Petra G., DrSc., z Bratislavy proti odporcovi : Denník N, vydavateľa N Press, s. r. o.,Jarošova 1, 831 03 Bratislava podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky,

Tlačovo-digitálna rada SR začala konanie na základe podnetu č. 04/2021, ktorý bol doručený TR SR dňa 1. septembra 2021.

Sťažovateľ Ing. Peter G, DrSc. vedúci vedecký pracovník SAV, professor The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel 1991-1992 professor University of Lund, Lund, Sweden, 1991-1992, akademik-emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska člen štyroch Editorial Boards medzinárodných časopisov ORCID iD 0000-0003-4187-2975 z Bratislavy podal sťažnosť a požiadal o preskúmanie porušenia novinárskej etiky voči redakcii Denníka N vydavateľa N Press s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491, www.dennikn.sk:

…”kvôli sústavnej neochote vedenia Denníka N prijať názor, že na Slovensku bol holokaust vykonaný na základe Židovského kódexu” — nariadenia č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov vydaného dňa 9. septembra 1941 (utorok) vládou SR ako nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov – tzv. Židovský kódex… Riešenie tzv. Židovskej otázky sa postavilo na rasovom základe pomocou definície pojmu „Žid“ (každý, kto pochádzal aspoň z troch starých rodičov židovského pôvodu… “).

Sťažovateľ upozornil na skutočnosť, že menovite v projekte Kóšer podcast Mireka T. z 29. augusta 2021 s titulkom: “Ako sa ľudáci rozhodli zbaviť židov – prvý transport 999 žien z Popradu do Auschwitzu” https://denniknpodcast.podbean.com/e/koser-podcast-ako-sa-ludaci-rozhodli-zbavit-zidov-prvy-transport-999-zien-do-auschwitzu/ autor zásadne používa malé začiatočné písmeno “ž” v slovách ako žid, židia či tzv. židovský kódex”. Sťažovateľ namietal ustavičné používanie malého začiatočného písmena bez ohľadu na to, či ide o označenie etnika alebo náboženské vierovyznanie a upozornil na to, že celá jeho rodina nebola vyvraždená preto, že by vyznávala judaizmus, ale pre svoju príslušnosť k židovskému etniku. Boli zavraždení ako “Židia”, nie ako “židia”. Upozornil tiež na ďalšie články v Denníku N, ktoré obsahujú rovnakú chybu (https://dennikn.sk/2519153/stary-otec-a-antisemitizmus/?ref=tit, https://dennikn.sk/2512668/newsfilter-birmovany-komunista-fico-triedi-kto-ma-na-krestanskom-slovensku-pravo-hovorit/?ref=list, https://dennikn.sk/2496780/arogancia-a-cynizmus-premiesane-s-hlupostou/?ref=inm)

Sťažovateľ podal svoju žiadosť vo svojom mene a v mene svojich predkov, aby upozornil na ponižovanie svojich rodinných príslušníkov, ktorí zahynuli pre príslušnosť k židovskej menšine.
Obrátil sa na TR SR, aby kvalifikovane posúdila praktiky Denníka N, ktorý, ako sťažovateľ uviedol, napriek opakovaným upozorneniam Ing. Petra G. neurobil nápravu.

Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uviedol: “Kvalifikujem ju (svoju sťažnosť) ako zasahovanie do mojej ľudskej integrity, ľudskej dôstojnosti, ako znevažovanie môjho etnického pôvodu”.
Ďalej uviedol, že oslovil riaditeľa vydavateľstva N Press, s.r. o. pána Lukáša F. (cc šéfredaktor Denníka N Matúš K.), jeho odpoveď však považoval za nedostatočnú, pretože, ako okrem iného napísal: “Pre mňa len ostáva nádej, že raz aj Denník N sa dopracuje k poznaniu, že príslušnosť k židovskému etniku či národnosti nie je len otázka jedného “malého “ž””.

Vo svojej argumentácii sa pán G. opiera aj o názor Jazykovej poradne Ústavu českého jazyka AV ČR aj Jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorých požiadal o expertné posudky a pripojil ich k svojej sťažnosti. Odvoláva sa tiež na ústretový prístup iných médií, ktoré “na rozdiel od Denníka N rešpektujú aj ľudskú, traumatizujúcu stránku tohto pravopisného problému”.

TR SR začala konanie v danej veci a dňa 13. 9. 2021 informovala o začatí konania odporcu Denník N vydavateľa N Press, s. r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 46 887 491, www.dennikn.sk.

Šéfredaktor Denníka N pán Matúš K. zareagoval na výzvu TR SR listom zo dňa 6. októbra 2021. Vo svojej odpovedi sa TR SR poďakoval za podnet sťažovateľa Ing. Petra G., DrSc., no zásadne odmietol náznaky, že by v redakcii Denníka N chceli zasahovať do ľudskej dôstojnosti alebo znevažovať ľudí na základe etnicity. Uviedol, že v Denníku N stoja “jasne na strane ľudských práv a dôstojnosti človeka bez pohľadu na jeho rasu, vyznanie či etnicitu”. Uviedol tiež, že téme menšín a špeciálne téme postavenia Židov na Slovensku v minulosti aj v súčasnosti sa Denník N venuje pravidelne a do hĺbky ako žiadne iné médium na Slovensku. Vylúčil, že by práve písaním slova žid alebo Žid chceli zasiahnuť do práv ktoréhokoľvek občana Slovenskej republiky a svojich čitateľov. Problém, ktorý napadol Ing. Peter G., považuje za čisto jazykovedný a vylúčil akýkoľvek iný kontext alebo podtón.
Vysvetlil, že vzhľadom na jazykovednú nejednoznačnosť a rozkolísanosť písania slova žid/Žid sa v Denníku N vyskytujú obidve podoby tohto slova. Uviedol, že jazykovedci nemajú dokonalú zhodu, či sa má slovo Žid písať s veľkým začiatočným písmenom iba v prípade príslušníkov starovekého izraelského národa, alebo aj v prípade ľudí, ktorí sa hlásia k židovskému národu dnes.

Matúš K. ďalej uviedol, že sa v redakcii s plnou vážnosťou a veľmi dôkladne venovali podnetu aj pristúpili k výzve a výsledkom je zmena v prístupe redakcie k tomuto problému. Ospravedlnil sa za chybu pri písaní “Židovského kódexu” s malým začiatočným písmenom a doložil, že vzhľadom na to, že v prípade obdobia deportácií nebolo možné oddeliť vierovyznanie od pôvodu, zhodli sa v redakcii väčšinovo na písaní tohto pomenovania s veľkým “Ž”. Oznámil, že podľa tohto úzu upravia nielen namietaný text, ale budú sa snažiť dodržať túto jednotnosť aj v ďalších textoch z obdobia deportácií. Vyjadril tiež ochotu zodpovedať doplňujúce otázky a prísť vysvetli stanovisko redakcie na zasadnutie Tlačovo-digitálnej rady.

Na základe uvedeného považuje Tlačovo-digitálna rada SR nápravu za dostatočnú a zastavuje konanie v podnete č. 04/2021 v súlade s § 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10
Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 24. novembra 2021

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia