č. k. 04/2018

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M – podpredseda TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda TR SR,JUDr. JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, PaedDr. Pavol Múdry – pod č. k. 04/2018 na zasadnutí dňa 18. 10. 2018 2018 o podnete OS PZ Bardejov týkajúci sa možného porušenia Etického kódexu novinára v článku novín Bardejovský reportér zo dňa 27. 11. 2017 týkajúci sa fotokópie stránky z registračných zväzkov ŠTB a na nej zverejnené mená konkrétnych osôb podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku TR SR schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že podľa § 1 bod 3 a § 2 bod 2 Rokovacieho poriadku TR SR nemá právomoc rozhodovať o podnete 04/2018 na Bardejovský reporter ako o sťažnosti z dôvodu, že ju nepodala dotknutá, teda oprávnená osoba.

V Bratislave dňa 18. októbra 2018

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia