č. k. 04/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Andrej Schwarz – podpredseda, členovia Tomáš Kamenec, Peter Kerecman a Ivana Potočňáková pod č. k. 04/ 2015 na zasadnutí dňa 7. decembra 2015 o sťažnosti navrhovateľa Ing. Mária B. Veľká Lomnica proti odporcovi týždenník NOVINY VEĽKEJ LOMNICE, vydávanými Občianskym združením Veľká Lomnica, podľa ust. § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla

  1. Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že týždenník NOVINY VEĽKEJ LOMNICE vydávané Občianskym združením Veľká Lomnica, článkom Páchateľ vandalizmu vo Veľkej Lomnici prichytený pri čine – TIP OD VÁS“ publikovanom v novembrovom vydaní č. 7 porušil čl. II. bod. 1 a 2 v spojení s čl. IV. bod 3, 6 a 16 Etického kódexu novinára.
  2. Tlačová rada Slovenskej republiky vyslovuje týždenníku NOVINY VEĽKEJ LOMNICE znepokojenie.
  3. Tlačová rada Slovenskej republiky vyzýva týždenník NOVINY VEĽKEJ LOMNICE, aby o tomto rozhodnutí informoval vo svojom najbližšom vydaní.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej Rada) bola dňa 8. 4. 2015 doručená sťažnosť Ing. Márie B. (ďalej len Sťažovateľka) na týždenník NOVINY VEĽKEJ LOMNICE, vydávaný Občianskym združením Veľká Lomnica, (ďalej len Odporca).

Sťažovateľka namietala, že Odporca svojím článkom zasiahol do práv Sťažovateľky, nakoľko článok podľa slov Sťažovateľky obsahuje tvrdenia o tom, že sa ako osoba verejne činná podieľala na páchaní trestnej činnosti tým, že podnecovala k páchaniu trestnej činnosti svoju matku Máriu B. v záujme dosahovania vlastných politických cieľov pred voľbami a to prostredníctvom poškodzovania súkromného majetku, najmä rôznych billboardov, plagátov propagujúcich noviny ako aj písaním hanlivých nápisov. Sťažovateľka má za to, že zverejnením článku Odporca porušil novinársku etiku, pričom Sťažovateľka tvrdí, že nikoho k ničomu nenavádzala a za vandalizmus v obci nie je zodpovedná ani samotná Sťažovateľka ani jej matka. Sťažovateľka vidí previnenie novinára najmä v použití nepravdivých tvrdení, ktorými došlo podľa názoru Sťažovateľky k porušeniu novinárskej etiky. Sťažovateľka vo svojej sťažnosti ďalej poukazuje na opakované publikovanie nepravdivých informácií týkajúcich sa jej osoby (článok „Zdravotná starostlivosť v obci by mala byť predsa len dostupnejšia“ a článok „Po voľbách“).

Rada si ku sťažnosti vyžiadala dňa 10.4.2015 stanovisko Odporcu. Odporca adresoval Rade svoju odpoveď (vo forme rozhodnutia), v ktorom sa Odporca nevyjadril k obsahovej matérii publikovaného článku.

Pre úplnosť Rada dodáva, že článok sa týkal neobjasnených prípadov vandalizmu namierených na billboardy propagujúce noviny Odporcu, ktoré podľa autora článku mala páchať Mária B., matka prednostky obecného úradu, čo dokumentuje aj zverejnená fotografia Márie B. s dreveným rebríkom, nožom a čiernym igelitovým vrecom.

Rada dňa 24.7.2015 zaslala Okresnému riaditeľstvo PZ v Kežmarku (ďalej len Okresné riaditeľstvo PZ) dožiadanie, v ktorom žiadala Okresné riaditeľstvo PZ o informáciu či bola k uvedenému dňu 6.11.2014 volaná hliadka PZ SR a či bol vykonaný akýkoľvek služobný zákrok voči Márii B., zároveň Rada žiadala Okresné riaditeľstvo PZ o informáciu, či privolaná hliadka PZ zistila resp. ďalej riešila akékoľvek protiprávne konanie Márie B. v súvislosti s údajným poškodzovaním billboardu v obci Veľká Lomnica, resp. či bolo zistené akékoľvek protiprávne konanie Ing. Márie B. Okresné riaditeľstvo PZ zaslalo Rade odpoveď zo dňa 3.8.2015 v ktorom uvádza, že dňa 6.11.2014 bolo na Obvodnom oddelení PZ Kežmarok podané anonymné telefonické oznámenie z utajeného telefónneho čísla, s tvrdením že v obci Veľká Lomnica, sa má staršia pani pokúšať dostať na súkromný pozemok, na ktorom má poškodiť bilboard. Na základe tejto informácie bola vyslaná hliadka, ktorá sa v tom čase nachádzala v obci Veľká Lomnica, na preverenie tohto oznámenia. Okresné riaditeľstvo PZ uvádza, že na mieste sa nachádzala staršia pani, stotožnená ako Mária B. z Veľkej Lomnice, ktorá chcela strhnúť reklamu z bilboardu, hliadka však na mieste zistila, že k žiadnemu protiprávnemu konaniu doposiaľ nedošlo. Preto boli osoby na mieste poučené o možnosti podať oznámenia, avšak na mieste nemal nikto zo zúčastnených osôb záujem podať oznámenia.

Pre rozhodnutie rady boli v tomto prípade významné tieto ustanovenia Etického kódexu novinára:

čl. II bod. 1

Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.

čl. II bod. 2

Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

čl. III bod. 3

Novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.

čl. III bod 6

Titulky článkov alebo programov nesmú byť zavádzajúce, ani nepravdivé. To isté platí pre upútavky a reklamy, ktorými sa články a programy propagujú.

čl. III bod. 16

Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.

Rada sa oboznámila s obsahom vyššie uvedeného článku, pričom Rada má za to, že v predmetnom prípade došlo zo strany novinára k porušeniu Etického kódexu. Porušenie Etického kódexu podľa názoru Rady spočíva najmä v nedodržaní nestrannosti, objektivity zo strany autora článku, ako aj nepravdivosti a nedôslednosti overovania faktov. Rada ako už niekoľkokrát vo svojich rozhodnutiach konštatuje, že hlavným poslaním práce novinára je predovšetkým pravdivo, objektívne, poctivo informovať verejnosť o veciach dotýkajúcich sa verejného záujmu čo podľa názoru Rady v tomto prípade dodržané nebolo. Zároveň Rada dodáva, že pri práci novinára je nežiaduce, aby dochádzalo k uverejňovaniu akýchkoľvek nepravdivých a pravdu skresľujúcich informácií.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, dospela Rada k záveru, že k porušeniu novinárskej etiky postupom Odporcu došlo a ako následok tohto porušenia Rada zvolila druhý z troch stupňov hodnotenia závažnosti porušenia zásad novinárskej etiky a podľa § 9, ods. 6 rokovacieho poriadku vyslovila znepokojenie.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 7.12.2015

JUDr. Ing. Andrej SCHWARZ, LL.M.
podpredseda TR SR
Rozhodnutia