č. k. 03/2023Rozhodnutia

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais vo veci vedenej pod č. k. 03/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľa JUDr. D.K., PhD., zastúpeného advokátskou kanceláriou A/K/J/K s.r.o. na základe splnomocnenia, proti odporcovi spoločnosti Petit Press, a.s., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253, ktorá je vydavateľom denníka SME s prevádzkovateľom webovej stránky ww.sme.sk, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky

 1. konštatuje, že uverejnením textu „Na piatkovom pojednávaní prečítal prokurátor Šúrek aj viacero ďalších výpovedí svedkov. Slobodníkovo svedectvo o úplatku pre Kováčika, ktorý vraj bol ukrytý v knihe, potvrdil napiiklad bývalý operatívec Michal Fedoráš. O kurióznom spôsobe uplácania sa vraj dozvedel z počutia už pred rokmi” v článku autora Petra K. pod názvom: “Domová prehliadka u Pána X: Zo zahraničia vypol alarm, polícia našla v jeho dome tašky peňazí”, uverejnenom dňa 11. novembra 2022 na spravodajskom webovom portáli www.sme.sk došlok porušeniu článku II. bod 2 a článku III. bod 1, 3,17 Etického kódexu novinára,
 2. v zostávajúcej časti Sťažnosť zamieta,
 3. vyslovuje upozornenie.

Odôvodnenie

 1. Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 10. 2. 2023 elektronicky doručená sťažnosť pána JUDr. D.K., PhD., zastúpeného advokátskou kanceláriou A/K/J/K s.r.o. (ďalej ako „Sťažovateľ“) zo dňa 9. 2. 2023, voči článku vydavateľa – Petit Press, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35 790 253 (ďalej ako „Odporca“), ktorý bol zverejnený dňa 11. novembra 2022 na spravodajskom webovom portáli www.sme.sk (https://domov.sme.Sk/c/23067765/kovacik-pan-x-sud-pojednavame.html) pod názvom „Domová prehliadka u Pána X: Zo zahraničia vypol alarm, polícia našla v jeho dome tašky peňazí”. V predmetnom článku bola okrem iného uverejnená informácia v znení: „Na piatkovom pojednávaní prečítal prokurátor Šúrek aj viacero ďalších výpovedí svedkov. Slobodníkovo svedectvo o úplatku pre Kováčika, ktorý vraj bol ukrytý v knihe, potvrdil napríklad bývalý operatívec Michal Fedoráš. O kurióznom spôsobe uplácania sa vraj dozvedel z počutia už pred rokmi. „Viem, že Béd’o (prezýva slobodníka, pozn. red.) mal rozprávať, že prebehli úplatky medzi touto dvojicou (Košč a Kováčik) a že boli ukryté v knihe,” zaspomínal si Fedoráš””.
 2. V podanej sťažnosti sťažovateľ uviedol, že dňa 07. 12. 2022 požiadal Odporcu (v zmysle § 8 zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len ako “zákon o publikáciách”), o vyjadrenie k článku a v ňom uvereneným informáciám pričom v svojej žiadosti špecifikoval dôvody, pre ktoré má za to, že Odporca v článku zverejnil nepravdivé a neúplné skutkové tvrdenia. Do dňa podania sťažnosti nebola Sťažovateľovi doručená žiadna odpoveď od Odporcu na doručenú žiadosť.
 3. V žiadosti a tiež podanej sťažnosti Sťažovateľ namietal, že Odporca v článku zverejnil nepravdivé a neúplné skutkové tvrdenia v znení: „Na piatkovom pojednávaní prečítal prokurátor Šúrek aj viacero ďalších výpovedí svedkov. Slobodníkovo svedectvo o úplatku pre Kováčika, ktorý vraj bol ukrytý v knihe, potvrdil napríklad bývalý operatívec Michal Fedoráš. O kurióznom spôsobe uplácania sa vraj dozvedel z počutia už pred rokmi. „Viem, že Béd’o (prezývka Slobodníka, pozn. red.) mal rozprávať, že prebehli úplatky medzi touto dvojicou (Košč a Kováčik) a že boli ukryté v knihe,” zaspomínal si Fedoráš”” (ďalej ako “napadnuté informácie v Článku”).
 4. Sťažovateľ v tejto súvislosti uviedol, že policajt Mgr. Michal Fedoráš pri svojom výsluchu dňa 18. 05. 2021 uviedol, že: „O vyšetrovanej veci ja nemám žiadnu vedomosť. Ja som bol operatívec dlhé roky na ulici, len z prostredia viem, že sa hovorilo, že Béďa, pán Slobodník, má rozprávať, že nejaké úplatky išli medzi týmito dvoma pánmi. Ale to bolo raz, hovoril (pozn. hovoril to neznámej osobe nie Fedorášovi), že to bolo skryté v knihe, a druhýkrát na priamo, to bolo tak, že som tomu neprikladal ani vážnosť. Iné veci ja k tomu neviem povedať. Na otázku kto to hovoril, odpovedám, že ja som sa stretával s rôznymi ľuďmi a teda som mal rôzne poznatky. Neviem kto mi to hovoril. Na otázku, kedy som zachytil takúto informáciu, odpovedám, že neviem, neviem či minulý rok, neviem presne, nebolo to v období dávno. To je všetko”. Z uvedenej svedeckej výpovede svedka Mgr. Michala Fedoráša Sťažovateľ vyvodil záver, že:

  • Mgr. Michal Fedoráš nemá o vyšetrovanej veci žiadnu vlastnú vedomosť,
  • O vyšetrovanej veci vie iba z „prostredia” ako „operatívec”, nie od Ing. Bernarda Slobodníka. Nevie uviesť, kto mu „to” hovoril,
  • Dozvedel sa „to” minulý rok resp. v nedávnom období, pričom „tomu neprikladal ani vážnosť”.

  Tvrdenia, ktoré použil Autor v článku sú podľa sťažovateľa teda nepravdivé, neúplné a zavádzajúce a Odporca do okamihu podania Sťažnosti žiadnu nápravu neuskutočnil.

 5. V podanej Sťažnosti Sťažovateľ uviedol, že podľa jeho názoru napadnutými časťami článku došlo k porušeniu nasledovných ustanovení Etického kódexu novinára (ďalej aj „EK”) prijatého Asociáciou na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (ďalej aj „AON”):

  • čl. II ods. 1 EK „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.”
  • čl. II ods. 2 EK „Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.”
  • Čl. III., ods.1 EK: „Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.”
  • čl. III ods. 3 EK „Novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé. Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí “.
  • čl. III. ods.17 EK: „Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.”
  • čl. IV ods.2 EK: „Novinár rešpektuje prezumpciu neviny a to aj vo vzťahu k osobám podozrivým z trestného činu, obvineným zo spáchania trestného činu alebo obžalovaným zo spáchania trestného čin. Celé mená ľudí podozrivých zverejňuje len v prípade, že zverejnenie ich mena predstavuje dôležitý verejný záujem.”
  • čl. IV ods.17 EK: „Novinár používa vždy primerané výrazové prostriedky.”
 6. K podanej sťažnosti sa vyjadril Odporca prostredníctvom šéfredaktorky denníka SME a spravodajského webového portálu www.sme.sk – Beáty B., písomným vyjadrením zo dňa 17. 3. 2023. Vo vyjadrení Odporca uviedol, že po doručení výzvy Rady na vyjadrenie sa k podanej Sťažnosti, po následnom preskúmaní Sťažnosti Sťažovateľa na webe vykonali opravy, aby text upresnili. Zároveň uviedli, že aj pôvodné znenie textu si vie redakcia obhájiť. Odporcom bol napadnutý text v napadnutom článku upravený nasledovne:

  Na piatkovom pojednávaní prečítal prokurátor Šúrek aj viacero ďalších výpovedí svedkov. Slobodníkovo svedectvo o úplatku pre Kováčika, ktorý vraj bol ukrytý v knihe, potvrdil napríklad bývalý operatívec Michal Fedoráš. O kurióznom spôsobe uplácania sa vraj dozvedel z počutia už pred rokmi pred rokom, či podobnom nedávnom období (Fedoráš takto vypovedal ešte v roku 2021). “

  „Viem, že Béďo(prezýva Slobodníka, pozn. red.) mal rozprávať, že prebehli úplatky medzi touto dvojicou-(Košč a Kováčik) a že boli ukryté v knihe,” zaspomínal si Fedoráš.

  “Viem, že sa hovorilo, že Béd’o, pán Slobodník, má rozprávať, že nejaké úplatky išli medzi týmito dvoma pánmi (Košč a Kováčik), “ zaspomínal si Fedoráš, ako citoval prokurátor. Z počutia mal, že raz Slobodník hovoril o úplatku skrytom v knihe, druhý raz o úplatku na priamo.

  Odporca vo vyjadrení tiež uviedol, že v texte napadnutého článku cituje prokurátora Šúreka, ako číta počas pojednávania z viacerých výpovedí.

  K výhradám Sťažovateľa v podanej Sťažnosti o záveroch z výpovede svedka Fedoráša, ktoré špecifikoval v žiadosti v troch bodoch, zaujal Odporca stanovisko v nasledovnom znení:

  1. Fedoráš nemá o vyšetrovanej veci žiadnu vlastnú vedomosť – v texte sme jasne uviedli, že „o kurióznom spôsobe uplácania sa vraj dozvedel z počutia”. Neuvádzame z počutia od koho a už vôbec nie, že od Slobodníka.
  2. O vyšetrovanej veci vie iba „z prostredia” ako „operatívec”, nie od Ing. Bernarda Slobodníka – platí argumentácia z bodu 1. Nevieme, na čo naráža „z prostredia”, my sme správne uviedli „z počutia”. Neuviedli sme, že od Slobodníka.
  3. Dozvedel sa „to” minulý rok, v nedávnom období, pričom „tomu neprikladal ani vážnosť”. – v texte uvádzame, že sa o tom dozvedel z počutia pred rokmi, čo je správna formulácia, keďže výpoveď Fedoráša bola z 2021. Čo je z dnešného pohľadu „pred rokmi”

  Na základe uvedeného Odporca nevidel dôvod na vyhovenie Sťažovateľovi.

 7. Na základe vyššie uvedeného preto Rada posúdila obsah podanej sťažnosti a splnenie formálny náležitostí pre prejednanie sťažnosti. Rada dospela k záveru, že podaná žiadosť Sťažovateľa spĺňa všetky formálne náležitosti stanovené rokovacím poriadkom Rady podľa § 2 ods.1 Rokovacieho poriadku Rady (ďalej ako „RK“). Sťažovateľ označil odporcu ako aj napadnutý článok, pričom predložil jeho reprodukciu. Sťažnosť bola Sťažovateľom podaná včas. V podanej sťažnosť Sťažovateľ presne uviedol časti napadnutého článku, ktoré považoval za porušenie EK a to s odvolávkou na príslušné ustanovenia EK. Rada preto posúdila súladnosť napadnutých častí článku s platným znením EK. V tejto súvislosti sa žiada uviesť, že Rada nemá právomoc ale ani ambíciu zasahovať do činnosti súdov alebo suplovať úlohu súdov alebo orgánov činných v trestnom konaní. Úlohou Rady je vylučne posúdiť, či obsahom napadnutého článku došlo/nedošlo k porušeniu EK a to v dôsledku uverejnenia nesprávnych alebo neúplných informácii a to pri zachovaní princípov a pravidiel uvedených v článku II., III. a IV. EK. Noviny/periodická tlač/spravodajský webový portál ale ani výstupy ich redaktorov nesmú slúžiť na očierňovanie tretích osôb ale ani nepravdivé informovanie verejnosti uvádzaním nepresných alebo neúplných informácií.
 8. Predmetom podanej sťažnosti Sťažovateľa je skutočnosť, že v napadnutom článku boli zverejnené neúplné a nepravdivé informácie, ktoré neboli Odporcom riadne overené. Informácie v texte článku teda neboli nestranné, objektívne, pravdivé a dôsledne overené.

  V texte napadnutého článku boli o Sťažovateľovi a skutku, pre ktorý je trestne stíhaný, uvádzané informácie, ktoré boli:

  • Parafrázou vyjadrení prokurátora Šúreka na pojednávaní v trestnej veci Sťažovateľa,
  • Tvrdenou citáciou svedeckej výpovede svedka Fedoráša.
 9. Rada považuje za potrebné sa v prvom rade vysporiadať s otázkou obsahu svedeckej výpovede svedka Fedoráša, ktorá bola v texte článku uvedená ako citácia a to formou textu uvedeného/ohraničeného na začiatku a konci uvodzovkami. Citovanie je v zmysle krátkeho slovníka slovenského jazyka doslovné uvádzanie výroku, vety a pod. podľa pôvodcu, autora a/alebo diela. Výsledok citovania, teda doslovne uvedený text s uvedením zdroja alebo doslovne opakovaný výrok, sa nazývaný citát alebo citácia.
  Takého označenie textu ako citácie vyjadrenia inej osoby v praxi znamená, že tento text je presnou a úplnou citáciou vyjadrenia osoby, bez toho, aby bolo toto vyjadrenie akokoľvek korigované, upravované alebo menené. Teda, že sa text po obsahovej a formulačnej stránke zhoduje s výrokom osoby, ktorej je citácia pripisovaná.
  V danom prípade je z obsahu výpovede pplk.Mgr. Michala Fedoráša uskutočnenej dňa 18. 5. 2021, spísanej pred NAKA P PZ, odbor Bratislava, zrejmé, že takéto vyjadrenie, v znení uvedenom v texte článku, svedok Fedoráš nikdy neuviedol v rámci svojej svedeckej výpovede. Svedok Fedoráš v rámci svojej výpovede uviedol nasledovné skutočnosti: „O vyšetrovanej veci ja nemám žiadnu vedomosť. Ja som bol operatívec dlhé roky na ulici, len z prostredia viem, že sa hovorilo, že Béďa, pán Slobodník, má rozprávať, že nejaké úplatky išli medzi týmito dvoma pánmi. Ale to bolo raz, hovoril, že to bolo skryté v knihe, a druhýkrát na priamo, to bolo tak, že som tomu neprikladal ani vážnosť. Iné veci ja k tomu neviem povedať. Na otázku kto to hovoril, odpovedám, že ja som sa stretával s rôznymi ľuďmi a teda som mal rôzne poznatky. Neviem kto mi to hovoril. Na otázku, kedy som zachytil takúto informáciu, odpovedám, že neviem, neviem či minulý rok, neviem presne, nebolo to v období dávno. To je všetko”.
  Z tohto dôvodu je nepravdepodobné až vylúčené, aby bol text uvedený v článku ako citácia výpovede svedka Fedoráša na pojednávaní v trestnej veci Sťažovateľa uvedený/prednesený v podobe, v akej bol uvedený v texte napadnutého článku, keďže sa nezhoduje s textom výpovede tohto svedka v rámci trestného konania.
  V prípade, ak bolo zámerom autora v článku len parafrázovať z výpovede svedka Fedoráša čítanej na pojednávaní prokurátorom Šurekom, bolo povinnosťou autora článku tento uviesť text bez uvodzoviek – teda ako prostý text.
  Skutočnosť, že Odporca nevie preukázať, že na pojednávaní v trestnej veci Sťažovateľa bola výpoveď svedka Fedoráša uvedená v podobe, v akej sa ako citácia nachádzala v texte článku ku dňu jeho zverejnenia, vyplýva aj z úpravy textu článku vykonanej redakciou, ako reakciou na doručenú výzvu Rady na vyjadrenie sa k podanej Sťažnosti. Odporca, na základe rovnakých skutočností a záverov, mal a mohol žiadosti Sťažovateľa podanej na základe písomného podania Sťažovateľa zo dňa 07. 12. 2022 v zmysle § 8 zákona č. 265/2022 Z. z. o publikáciách, vyhovieť už v decembri 2022 a to formou zverejnenia vyjadrenia Sťažovateľa k článku a v ňom uvereneným informáciám. Odporca od okamihu doručenia žiadosti Sťažovateľa v zmysle § 8 zákona o publikáciách teda vedel/mohol vedieť o nesprávnosti a neúplnosti zverejnených informácií, no napriek tomu nevykonal žiadnu nápravu a text článku opravil až v marci 2023 na základe doručenej výzvy Rady na vyjadrenie sa k podanej sťažnosti Sťažovateľa.
  Odporca v danom prípade preto dôsledne neoveril zverejnenú informáciu, uverejnil informáciu, ktorá bola nepravdivá a v neposlednom rade nepresnú informáciu zverejnenú v texte článku bezodkladne neopravil, hoci vedel/mohol vedieť o jej nesprávnosti a neúplnosti.
 10. Zároveň je potrebné uviesť, že v texte článku bolo okrem iného uvedené nasledovné:
  „Na piatkovom pojednávaní prečítal prokurátor Šúrek aj viacero ďalších výpovedí svedkov. Slobodníkovo svedectvo o úplatku pre Kováčika, ktorý vraj bol ukrytý v knihe, potvrdil napríklad bývalý operatívec Michal Fedoráš. O kurióznom spôsobe uplácania sa vraj dozvedel z počutia už pred rokmi.
  Ako vyplýva zo skutočného obsahu svedeckej výpovede svedka Fedoráša (viď napr. bod 4 alebo 9 tohto rozhodnutia), tento svedok v trestnom konaní uviedol, že o predmetnej veci nemá on osobne žiadnu vedomosť. Keďže svedok nemal vedomosť o tomto skutku, nemohol jeho spáchanie potvrdiť, tak ako sa uvádza v texte článku. Pri podrobnom preštudovaní obsahu svedeckej výpovede svedka Fedoráša je zrejmé, že jeho svedecká výpoveď je “výpoveďou z druhej ruky”. Svedok Fedoráš teda uvádzal len to, čo počul ako operatívec pôsobiaci na ulici, resp. čo počul do Bernarda Slobodníka, bez toho, aby vlastnými zmyslami vnímal priebeh tohto skutku (trestného činu) a preto nemohol (právne relevantným spôsobom) potvrdiť alebo vyvrátiť spáchanie tohto trestného činu (tak ako uvádzal text článku). Napriek tejto skutočnosti je v nasledujúcej vete textu článku toto “potvrdenie” spáchania trestného činu utvrdené ďalším výrokom, podľa ktorého sa o tomto kurióznom spôsobom uplácania vraj dozvedel z počutia pred rokmi.
  Z vyššie uvedeného vyplýva, že svedok Fedoráš v rámci svojej výpovede nemohol potvrdiť spáchanie trestného činu Sťažovateľom, tak ako uvádzal text článku (nakoľko nedisponoval informáciami, ktoré by navnímal vlastnými zmyslami), ale mohol potvrdiť len skutočnosť, že o tom (Slobodníkovo tvrdenie o úplatku pre Sťažovateľa) počul “z ulice” od presne neuvedenej osoby v presne nezistenom čase, resp. že o tomto trestnom čine podplácania/prijímania úplatku sa dozvedel priamo od Bernarda Slobodníka. Navyše týmto informáciám svedok Fedoráš neprikladal vážnosť a nemal žiadne ďalšie informácie o tomto skutku.
  Navyše v zmysle formulácie použitej v texte článku nie je spochybňované (použitím slova “vraj”) spáchanie samotného skutku popisovaného v texte článku Sťažovateľom ale je spochybňovaný okamih a spôsob, kedy sa svedok Fedoráš mal údajne dozvedieť o tomto skutku popisovanom v článku, čo je diametrálny rozdiel. Vo výsledku teda predmetná časť článku vyznieva tak, že predmetný skutok považovaný za trestný čin sa stal ale svedok Fedoráš sa o jeho spáchaní vraj/údajne dozvedel len z počutia a už pred rokmi.
  Z dôvodu týchto nepresných a nedôsledných formulácií v texte článku došlo k zverejneniu informácií, ktoré nie sú nestranné, objektívne, pravdivé a dôsledne overené. Rovnako Odporca bezodkladne neopravil takto zverejnenú informáciu, hoci vedel/mohol vedieť o jej nesprávnosti a neúplnosti (minimálne od okamihu doručenia žiadosti Sťažovateľa v zmysle § 8 zákona o publikáciách).
 11. Podľa § 1 ods. 1 Rokovacieho poriadku Rady „Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) prerokúva a vydáva rozhodnutia o sťažnostiach na porušenie etických zásad novinárskej práce definovaných Etickým kódexom novinára prijatým AONE (ďalej len „porušenie etického kódexu“) v produktoch žurnalistickej činnosti, ktorými sa rozumie zvyčajne výsledok tvorivej duševnej činnosti osoby, určený primárne na šírenie ideí a informácií vo forme žurnalistického textu, resp. fotografiou, ilustráciou, zvukovou, zvukovoobrazovou alebo inou súčasťou zverejneného žurnalistického textu, ktorý bol šírený v Slovenskej republike,

  • Fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré vydávajú periodickú alebo neperiodickú tlač, prostredníctvom ktorej sa v Slovenskej republike majú šíriť alebo šíria produkty žurnalistickej činnosti,
  • Fyzickými osobami a právnickými osobami, prevádzkujúcimi webové sídlo (webové stránky), na ktorom sú sprístupňované produkty žurnalistickej činnosti fyzických osôb určené pre šírenie v Slovenskej republike, Redakciami periodickej a neperiodickej tlače a redakciami webových sídiel (webových stránok).
 12. 12. Podľa čl. II ods. 2 EK „Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov”.

  Podľa čl. III., ods.1 EK: „Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.”


  Podľa čl. III ods. 3 EK „Novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé. Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí “.

  Podľa čl. III. ods.17 EK: „Ak novinár zistí, že zverejnil nesprávnu informáciu, je povinný spraviť všetko pre jej bezodkladnú opravu aj bez vyzvania ktorejkoľvek z dotknutých strán alebo redakcie.”
 13. V súlade so Štatútom Rady ako aj citovanými ustanoveniami Rokovacieho poriadku Rady má Rada právomoc rozhodovať o podanej sťažnosti Sťažovateľa. Namietaný Článok je produktom žurnalistickej činnosti a bol šírený v spravodajskom webovom portáli www.sme.sk. Rada nie je štátnym orgánom. Ako orgán etickej samoregulácie Rada nenahrádza orgány zriadené právnymi predpismi za účelom ochrany práv dotknutých fyzických osôb a/alebo právnických osôb. Z uvedeného dôvodu Rada nebola nie je príslušná preskúmavať zásah do práva na ochranu cti, dôstojnosti a súkromia fyzických osôb v súvislosti s napadnutým Článkom, pričom tieto otázky patria do výlučnej kompetencie všeobecných súdov SR (najmä v súvislosti s právami uplatňovanými na základe zákona č.265/2022 Z.z. o publikáciách alebo zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka). Jej význam a z toho aj odvíjajúcu sa právomoc je možné vidieť výlučne v posudzovaní súlade produktov žurnalistickej činnosti s etickými pravidlami definovanými EK. Sťažovateľ mal možnosť postupom uvedeným v § 10 ods.2 zákona č.265/2022 Z.z. o publikáciách domáhať sa svojich práv na všeobecnom súde v prípade, ak Odporca jeho žiadosti podanej podľa § 8 zákona č.265/2022 Z.z. o publikáciách nevyhovel.
 14. K podstate sťažnosti Rada uvádza, že je viazaná rozsahom Sťažnosti. V rozsahu definovanom tvrdeniami Sťažovateľa a dôkazmi označenými alebo pripojenými k sťažnosti a tiež z vyjadrenia a dôkazov predložených Odporcom. Rada po posúdení obsahu Sťažnosti, napadnutého článku a tiež vyjadrenia Odporcu dospela k záveru, že Sťažnosť Sťažovateľa je čiastočne dôvodná a to v súvislosti s porušením článku II. bod 2 a článku III. bod 1, 3, 17 Etického kódexu novinára, a to z dôvodov podrobnejšie rozobratých v bode 9 a 10 tohto rozhodnutia Rady.

  Zo strany odporcu nebola v súvislosti s obsahom napadnutého článku zachovaná nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov, čím došlo k porušeniu článku II bod 2 EK. V nadväznosti na uvedené Odporca podľa názoru Rady nedôsledne overil zverejnené informácie, čím došlo k porušeniu článku III bod 1 EK. V prípade, ak autor napadnutého článku bol prítomný na hlavnom pojednávaní (vychádzajúc z vyjadrenia Odporcu v jeho vyjadrení, že citoval tvrdenia prokurátora Šúreka na pojednávaní), musel vedieť, že ním pripravený text článku, zverejnené informácie a najmä použité citácie (viď dôvody uvedené v bode 9 tohto rozhodnutia) nie sú pravdivé, nezhodujú sa so svedeckou výpoveďou svedka Fedoráša) a preto k ich zverejneniu v tejto podobe nemalo prísť. Odporcovi bola doručená žiadosť Sťažovateľa zo dňa 7. 12. 2022, ktorou sa v zmysle § 8 zákona č. 265/2022 Z. z. o publikáciách dožadoval vyjadrenia k článku a v ňom uvereneným informáciám. Minimálne od okamihu doručenia tejto žiadosti Sťažovateľa Odporca vedel/mohol vedieť, že ním boli uverejnené nepravdivé, neúplné a zavádzajúce informácie, no napriek tomu text článku neopravil, nedoplnil, čím došlo k porušeniu článku III. bod 17 EK.

  Po posúdení všetkých okolností a dokladov dospela Rada k záveru, že odporcom nedošlo k porušeniu čl. II ods. 1, čl. IV ods.2 a čl. IV ods.17 EK. V napadnutom článku neboli uverejnené žiadne informácie, ktoré by mohli byť považované na neprimerané výrazové prostriedky. Spôsob podania informácií a použité formulácie nepredstavovali exces, ktorý by mohol byť považovaný za porušenie článku IV ods.17 EKN. Zverejnením informácií v texte článku nedošlo ani k porušeniu prezumpcie neviny Stažovateľa. Článok neobsahoval žiadne informácia, vyjadrenia alebo tvrdenia, ktoré by sa v pozitívnom alebo negatívnom význame zaoberali vinou Sťažovateľa v súvislosti so skutkom, ktorý mu je kladený za vinu v tomto trestnom konaní. Použité nepresné formulácie sa týkali dokazovania vykonávaného v trestnom konaní ale nie viny či neviny Sťažovateľa, o ktorej rozhodne až súd. Sumarizáciu obsahu vykonaného dokazovania, citáciu prokurátora ako strany sporu a s tým súvisiaciach dôkazov, ktoré majú podľa prokurátora preukazovať vinu Sťažovateľa ako obžalovanej osoby nemôže prísť k zásahu do prezumpcie neviny Sťažovateľa. V neposlednom rade sa Rada zaoberala aj namietaným porušením článku II ods.1 EKN, pričom Rada dospela k záveru, že v danom prípade nedošlo k porušeniu hodnôt slobody, spravodlivosti alebo slušnosti. Napadnutý Článok neobsahoval žiadne informácie, ktoré by boli neslušné alebo zasahovali do hodnôt slobody alebo spravodlivosti.

 15. Vzhľadom na vyššie uvedené Rada dospela k záveru, že uverejnením napadnutých informácií v Článku došlo k porušeniu povinnosti novinára podľa EKN, tak, ako uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 25. apríla 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR