č. k. 03/2020

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák a Mgr. Valér Kot, vo veci vedenej pod č. k. 3/2020 na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2020 o sťažnosti navrhovateľa Františka Á., poslanca mestského zastupiteľstva mesta Štúrovo, proti odporcovi Mestské kultúrne stredisko, so sídlom Hasičská 25, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 062 448, ktoré je vydavateľom mesačníka Párkány és vidéke/Štúrovo a okolie, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:

  1. Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky odmieta podanú sťažnosť v časti týkajúcej sa článku zverejneného v periodickej tlači Párkány és vidéke- Štúrovo a okolie, XXIX ročník, vydanie 2020/2, na strane 1, pod titulkom “Politika – nadávka dnešných dní” a v časti týkajúcej sa článku zverejneného v periodickej tlači Párkány és vidéke -Štúrovo a okolie, XXIX ročník, vydanie 2020/6, na strane 1, pod titulkom “TRIANON : Sto rokov na hranici”.
  2. Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že činnosťou a politickou angažovanosťou šéfredaktorky periodickej tlače Párkány és vidéke – Štúrovo a okolie p. Réky B. v politickej strane Hnutie Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS) v mesiaci február a marec 2020, došlo spochybneniu nestrannosti a objektivity novinára a k porušeniu článku III ods.16 Etického kódexu novinára, za čo vyslovuje odporcovi upozornenie.

Odôvodnenie

Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 27. 6. 2020 doručená sťažnosť Františka Á. zo Štúrova (ďalej len „sťažovateľ“), ktorou namietal porušenie viacerých bodov Etického kódexu novinára v mestských novinách Párkány és vidéke – Štúrovo a okolie (ďalej ako „Štúrovo a okolie“), ktorých vydavateľom je Mestské kultúrne stredisko, Hasičská 25, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 062 448 (ďalej tiež ako „MsKS“) a to uverejnením konkrétnych článkov periodickej tlači Štúrovo a okolie a tiež konaním šéfredaktorky p. Réky Bokorovej (ďalej tiež ako „šéfredaktorka“). Sťažovateľ podľa podanej sťažnosti namietal:

  • porušenie článku III. ods 9. Etického kódexu novinára z dôvodu, že v čase predvolebnej kampane šéfredaktorka pod svojim menom a priezviskom zverejnila titulný článok ako komentár šéfredaktora v periodickej tlači Štúrovo a okolie č. 2020/2 pod titulkom “Politika – nadávka dnešných dní” a ten istý článok bol zverejnený v pod menom a priezviskom šéfredaktorky v denníku Uj Szó ako platená politická inzercia,
  • namietal zverejnenie článku p. Gejza T. v periodickej tlači Štúrovo a okolie vo vydaní č. 2020/6 pod titulkom “TRIANON : Sto rokov na hranici”, ktorý je podľa názoru sťažovateľa nepriamou politickou propagandou. Podľa názoru sťažovateľa história nepozná hypotetické otázky ani podmienečné vyhlásenia začínajúce sa slovami „čo by sa stalo, keby. Je to vhodná téma na diskusiu možno pre analytikov a historikov pri poháriku… v takejto forme to však podľa sťažovateľa význam nemá. Sťažovateľ ďalej uviedol, že si myslí, že táto téma je veľmi citlivá, a je vysoké riziko, že skĺzneme do zovšeobecnení, domnienok a sveta fantázie, ale to by nebola ani historiografia a ani pokojný názor. Preto každý renomovaný historik, publicista, verejný spisovateľ ak ide o citlivú historickú udalosť ako Trianon – píše podrobné, náročné, dôkladné, kritické zhrnutie alebo píše poctivý názor, v ktorom cielene nenaráža, nerozmazáva a nepodstrkuje svoje domnienky, ale otvorene vyslovuje, čo si myslí, a pre podporu svojich myšlienok dopĺňa argumentmi. Sťažovateľ tiež uviedol, že autor predmetného článku sa v článku stavia do pozície, že pozná Štúrovo za posledných sto rokov ešte lepšie ako samotní Štúrovčania, a nakoniec sa manipulatívne a nešťastne snaží spochybniť otvorenosť, toleranciu, pokojné spolunažívanie, hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a vinu hádzať na Trianon.
  • článku III. ods 16 Etického kódexu novinára z dôvodu, že šéfredaktorka periodickej tlače Štúrovo a okolie kandidovala v parlamentných voľbách a je hovorkyňou politickej strany strany.

Tajomníčka Rady vyzvala dňa 14. 8. 2020 šéfredaktorku odporcu, aby sa vyjadrila k sťažnosti a zároveň ju upozornila na možnosť, aby sama v tejto lehote preskúmala, či došlo k porušeniu zásad novinárskej etiky a či môže toto porušenie uviesť na správnu mieru. Požiadala ju, aby vo svojej odpovedi Rade na túto výzvu uviedla, či tak urobila a v čom spočíva prípadne vykonaná náprava.

MsKS ako vydavateľ mestských novín Párkány és vidéke – Štúrovo a okolie vo svojom vyjadrení zo dňa 8. 9. 2020 uviedlo, že preverilo danú sťažnosť a zistilo, že šéfredaktorka uverejnila v periodiku Párkány és vidéke – Štúrovo a okolie 2020/02 článok “ Politika- nadávka dnešných dní” ako komentár
šéfredaktora a neskôr maďarský preklad daného článku sa objavil v nemenovaných novinách ako platená politická inzercia, a tiež, že šéfredaktorka sa politicky angažuje, kandidovala aj posledných parlamentných voľbách. Podľa stanoviska vydavateľa článok p. Gézu T. uverejnený v Párkány és vidéke – Štúrovo a okolie 2020/06 bol tematicky nevhodný a zavádzajúci pre danú lokalitu. Vydavateľ na základe interpelácií poslancov MZ dňa 23.6 2020 a v súlade so štatútom Párkány és vidéke – Štúrovo a okolie podal návrh na odvolanie šéfredaktorky. Návrh nebol prijatý.

Šéfredaktorka Štúrovo a okolie vo svojej emailovej odpovedi adresovanej Rade doručenej 14. 09. 2020 uviedla že :
Článok „Politika – napjaink szitokszava / Politika – nadávka dnešných dní“ nebol politickou reklamou, preto ho ani nebolo potrebné v tomto zmysle označiť. Obsahom článku (v prílohe) sú myšlienky šéfredaktorky. V novinách boli už aj v minulosti publikované články šéfredaktorky. Článok bol publikovaný 12. februára a sťažnosť p. Á. bola podaná na TR SR 27. júla. V tejto súvislosti poukázala na to, že v zmysle § 2 čl. 3 Rokovacieho poriadku TR SR sťažnosť musí byť podaná do 3 mesiacov od porušenia etického kódexu. Sťažnosť podaná p. Á. je teda podľa názoru šéfredaktorky bezpredmetná.

  • V súvislosti s namietaným porušením článku III ods.16 Etického kódexu novinára žiadala označil článok, ktorý bol publikovaný v novinách Párkány és Vidéke/ Štúrovo a Okolie a ktorý nebol nestranný alebo objektívny, teda ten, v ktorom by porušila toto ustanovenie Etického kódexu novinára. Konflikt záujmov podľa názoru šéfredaktorky neprichádza do úvahy, pretože predmetný časopis je lokálny magazín, zachytávajúci udalosti malého mesta, a jej osoba figurovala na celoštátnej volebnej kandidátke, a táto skutočnosť v nijakom prípade neovplyvňuje obsah novín. Zdôraznila, že nie je hovorkyňou strany Összefogás- Spolupatričnosť.
  • K svojmu listu pripojila tiež úvodník, ktorého autorom je p. Géza T. Článok symbolicky vykresľuje paralelu medzi Trianonom a koronavírusom, a poukazuje na to, že vtedajší Parkan bol hospodárskym centrom Maďarského kráľovstva a vzápätí sa stal pohraničným mestom a keby táto zmena nenastala, tak by mestečko žilo dnes úplne iný život. Článok obsahuje myšlienky p. Gézu T.
  • Vo vyjadrení šéfredaktorka poukázala na znenie § 2 ods.2 Rokovacieho poriadku Rady pričom uviedla, že pred podaním sťažnosti nebola zo strany sťažovateľa vyhľadaná a požiadaná o vykonanie nápravy.

Rada preskúmala sťažnosť sťažovateľa na svojom zasadnutí dňa 21. 10. 2020. Oboznámila sa s jej obsahom, prílohami, obsahom napadnutých článkov v slovenskom znení, vyjadrením vydavateľa, šéfredaktorky, dokladmi zabezpečenými Radou týkajúcimi sa zverejnených informácií o politickej angažovanosti sa šéfredaktorky a jej účasti ako kandidátky politickej strane vo voľbách do NR SR v roku 2020. Zvážila argumenty sťažovateľa, MsKS a šéfredaktorky v kontexte Etického kódexu novinára a ich dodržania a na základe takto zisteného skutkového stavu rozhodla spôsobom uvedeným vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a to z nasledovných dôvodov.

Podľa § 2 ods.2 Rokovacieho poriadku Rady „Sťažnosť musí byť urobená písomne v štátnom jazyku Slovenskej republiky a to v listinnej alebo v elektronickej podobe. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva (ďalej len „sťažovateľ“) a proti komu smeruje (ďalej len „odporca“), v čom vidí sťažovateľ porušenie etického kódexu, a pokiaľ je sťažnosť podávaná v listinnej podobe, musí byť datovaná a podpísaná sťažovateľom. Sťažnosť môže obsahovať návrh rozhodnutia. Sťažovateľ – fyzická osoba, musí v sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko a bydlisko. Sťažovateľ – právnická osoba, musí v sťažnosti uviesť svoje obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. V sťažnosti musí byť uvedená poštová alebo mailová adresa, na ktorú žiada sťažovateľ doručovať písomnosti. Sťažovateľ musí v sťažnosti náležite identifikovať odporcu. TR SR neposudzuje sťažnosť, ktorá smeruje voči anonymnému odporcovi ani sťažnosť podanú anonymným alebo neexistujúcim subjektom.“

Podľa § 2 ods.3 Rokovacieho poriadku Rady „Pred podaním sťažnosti je sťažovateľ povinný kontaktovať odporcu so žiadosťou, v ktorej okrem náležitostí sťažnosti podľa predchádzajúceho odseku uvedie, akú nápravu požaduje (uverejnenie opravy, odpovede, ospravedlnenia, zdržanie sa konania do budúcnosti a pod.), a to do jedného mesiaca od porušenia etického kódexu. Sťažovateľ má právo podať sťažnosť TR SR len vtedy, ak odporca nevykoná požadovanú nápravu do siedmich dní od podania žiadosti. Prílohou sťažnosti musí byť znenie žiadosti, doklad o jej doručení odporcovi, prípadná odpoveď odporcu, aj akákoľvek ďalšia komunikácia odporcu so sťažovateľom súvisiaca s predmetom sťažnosti.“

Podľa § 2 ods.3 Rokovacieho poriadku Rady „Sťažnosť musí byť podaná do 3 mesiacov od porušenia etického kódexu.“

Článok pod titulkom “Politika – nadávka dnešných dní” zverejnený na strane 1 periodickej tlače Párkány és vidéke – Štúrovo a okolie, XXIX ročník, vydanie 2020/2, bol zverejnený v mesiaci február 2020. Sťažnosť sťažovateľa bola Rade podaná dňa 27. 6. 2020 a teda po uplynutí 3 mesačnej lehoty v zmysle § 2 ods.3 Rokovacieho poriadku Rady. Z uvedeného dôvodu bola Rada súc viazaná Rokovacím poriadkom nútená sťažnosť sťažovateľa v tejto časti z uvedeného dôvodu odmietnuť ako oneskorene podanú.

Článok pod titulkom “TRIANON : Sto rokov na hranici” zverejnený na strane 1 periodickej tlače Párkány és vidéke- Štúrovo a okolie, XXIX ročník, vydanie 2020/6, bol zverejnený v mesiaci jún 2020. Sťažovateľom ale ani MsKS nebolo tvrdené a v konaní ani inak preukázané, že by sťažovateľ v súlade s § 2 ods. 2 v spojení s § 2 ods.1 Rokovacieho poriadku Rady písomne kontaktoval odporcu so žiadosťou, spracovanou v zmysle, vo forme a spôsobom uvedeným v § 2 ods.1 Rokovacieho poriadku Rady. Z uvedeného dôvodu neboli splnené formálne predpoklady pre posúdenie žiadosti Radou a Rada bola nútená z dôvodu nesplnenia formálnych podmienok podanú sťažnosť odmietnuť.

Podľa čl.III ods.16 Etického kódexu novinára “Novinár sa politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť mohla viesť ku konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť alebo objektivitu.“ Rada zo zadovážených dokladov zistila, že šéfredaktorka periodickej tlače Štúrovo a okolie bola v médiách opakovane označená ako hovorkyňa Hnutia Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), za ktorú kandidovala aj v ostatných voľbách do NR SR a to na 106. mieste volebnej kandidátky MKS. Samotná šéfredaktorka vo svojom stanovisku neuviedla, že by namietala konkrétnym spôsobom voči takémuto označovaniu svojej osoby ako hovorkyne MKS alebo namietala, že bola v textoch rôznych článkov publikovaných v periodickej tlači označená ako hovorkyňa MKS. V neposlednom rade šéfredaktorka sama v postavení hovorkyne informovala tlačové agentúry SITA a TASR v období od mesiaca február 2020 o sneme MKS, o rokovaniach o spojení maďarských strán pred parlamentnými voľbami v roku 2020, o spoločnom postupe a pod. V zmienených konotáciách sa meno a priezvisko šéfredaktorky následne uvádzalo v niekoľkých desiatkach článkov uverejnených v periodickej tlači a na webových portáloch. Z uvedených skutočností preto Rada dospela k záveru, že šéfredaktorka či už formálne alebo neformálne ustanovená do funkcie hovorkyne MKS poskytovala pre médiá v mene tejto politickej strany vyhlásenia, stanoviská a informácie, čím z formálneho hľadiska plnila funkciu hovorcu politickej strany. Táto činnosť a angažovanosť šéfredaktorky v politickej strane MKS ako aj výkon činnosti hovorcu tejto politickej strany je z pohľadu Rady považovaná za spochybnenie nestrannosti a objektivity novinára, ktorá sa prejavila okrem iného aj použitím textu článku pod titulkom “Politika – nadávka dnešných dní” v denníku Uj Szó dňa 21. 2. 2020 na strane 14 a to priamo v súvislosti s propagáciou činnosti a kandidátov politickej strany MKS v súvislosti v tom čase nadchádzajúcimi voľbami do NR SR. Článok bol uverejnený v periodickej tlači Uj Szó podpísaný autorom Réka B. spolu s fotografiou šéfredaktorky a teda musel byť, podľa názoru Rady, uverejnený v denníku Uj Szó s jej vedomým a súhlasom. Nedostatočná objektivita a nestrannosť novinára- šéfredaktorky, sa podľa názoru Rady prejavila okrem iného aj tým, že v periodickej tlači Štúrovo a okolie, XXIX ročník, vydanie 2020/6, bol zverejnený v mesiaci jún 2020 pod titulkom “TRIANON : Sto rokov na hranici” článok, ktorý vyznieva jednostranne a bez toho, aby bol v periodickej tlači súčasne uverejnený aj iný/ďalší a možno aj odlišný názor k tejto problematike (v zmysle zásady „audiatur et altera pars“). Rada rešpektuje slobodu slova a slobodu tlače ale vzhľadom na teritoriálny dosah tejto periodickej tlače (Štúrovo a okolie) by sa žiadalo vzhľadom na národnostno-zmiešané územie citlivejšie posúdenie obsahu a tiež umiestnenia tohto článku. Prihliadnuc na charakter média a subjekt vydavateľa tejto periodickej tlače (MsKS ako verejnoprávny subjekt platený z daní občanov) by šéfredaktorovi tohto periodika malo záležať na tom, aby zbytočne nevyvolával alebo nepodporoval národnostné vášne v tak citlivej téme ako je pre Slovákov a Maďarov Trianonská zmluva, štátna hranica určená pre SR a MR Trianonskou zmluvou, územná celistvosť týchto štátov, tak, aby v tejto oblasti nedochádzalo zbytočne k podkopávaniu alebo narušovaniu krehkých vzájomných vzťahov medzi oboma národmi, resp. národnostnými menšinami a nedošlo k narúšaniu spolužitia medzi Slovákmi a Maďarmi v danom území. Článok bol zverejnený v periodickej tlači Štúrovo a okolie práve v súvislosti s výročím Trianonskej zmluvy (4.júna) a v prípade záujmu o serióznu analýzu obsahu, príčin a dôsledkov Trianonskej zmluvy (a nie len o zverejnenie nostalgií a rozdúchavanie vášní) by bolo žiaduce zverejnenie podstatne vyčerpávajúcejších, komplexnejších a objektívnejších informácií o tejto citlivej historickej udalosti. Uverejnením subjektívnych úvah, špekulácií a fabulácií autora o tom, ako by vyzeralo a fungovalo mesto Štúrovo v prípade neexistencie Trianonskej zmluvy nedošlo k naplneniu požiadavky nespochybnenia nestrannosti a objektivity činnosti novinára. Vzhľadom na postavenie šéfredaktorky v procese tvorby obsahu, formy a podoby periodickej tlače Štúrovo a okolie, je zodpovednosť za dodržanie princípu stanoveného v článku III ods.16 Etického kódexu novinára na pleciach šéfredaktorky.

Z vyššie uvedených dôvodov preto Rada rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 21. októbra 2020

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia