č. k. 03/2024Rozhodnutia

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, podpredsedníčka, Mgr. Ján Golais, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Nora Slišková, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD.,vo svojom hlasovaní “per rollam” dňa 25. apríla 2024 o podnete sťažovateľky Mgr. A. U. voči denníku Nový Čas, vydavateľa FPD MEDIA, a.s. týkajúceho sa použitia fotografií neplnoletých žiačok so zbraňami v rukách v neautorizovanom článku autorky Jany R. v mesiaci november 2023 pod názvom „Stredná škola v Žiline nakúpila zbrane a študentov učí strieľať“, v ktorom sa triedna učiteľka neplnoletých žiačok obrátila na Radu so žiadosťou o posúdenie porušenia Etického kódexu novinára (ďalej len „Etický kódex“) v článku, ktorý bol síce na internete len chvíľu a po sťažnostiach bol stiahnutý, vyšiel však v papierovej podobe a fotografia jednej zo žiačok sa objavila znovu pri headline „Ukrajina na výročie invázie oznámila novinku“,

podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky,

rozhodla takto:

Uverejnením prvotného článku s názvom „Stredná škola v Žiline nakúpila zbrane a študentov učí strieľať“, došlo k porušeniu nasledovných článkov Etického kódexu:

 • čl. IV, ods. 1: S výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej fyzickej osoby ako ani zverejňovať záznamy osobnej povahy tejto dotknutej fyzickej osoby. Okrem prípadu, ak dotknutá fyzická osoba sama vyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo svojím konaním vzbudzuje pohoršenie, nesmie novinár ani pri zverejňovaní informácií a záznamov, týkajúcich sa otázok verejného záujmu podľa predchádzajúcej vety znižovať dobré meno, česť a dôstojnosť dotknutej fyzickej osoby;
 • čl. V, ods. 4: Novinár pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii, najmä k obetiam alebo svedkom trestných činov, nehôd alebo iných udalostí, ktoré môžu spôsobiť fyzickej osobe značný emočný stres;
 • čl. V, ods. 5: Deti a mladistvých využíva novinár ako zdroj informácie len vo výnimočných prípadoch s osobitným ohľadom na ich morálny a emočný vývoj;
 • čl. V, ods. 6: Ak to nie je vylúčené s ohľadom na komunikáciu otázok verejného záujmu má novinár povinnosť chrániť súkromie a oprávnené záujmy osôb uvedených odsekoch 4 a 5 a nezneužívať ich dôveru a
 • čl. III, ods. 7: Titulky článkov alebo programov nesmú byť nepravdivé vo vzťahu k obsahu textu.

Rada zároveň vyslovuje vážne znepokojenie nad postupom denníka Nový Čas vydavateľa FPD MEDIA, a.s., ktorý zverejnením podobizní neplnoletých osôb bez právneho základu porušil Etický kódex vo vyššie uvedených článkoch, čím zasiahol najmä do práv obzvlášť zraniteľnej skupiny osôb.


Odôvodnenie

I.

Rade bol dňa 26. 02. 2024 doručený prostredníctvom elektronickej pošty podnet pre porušenie Etického kódexu novinára. Podávateľ podnetu, Mgr. Andrea U. uviedla:
„V novembri 2023 bola na našej škole redaktorka z Nového času Jana R. Robila rozhovor s pánom učiteľom Č., ktorý jej článok neautorizoval, nakoľko si všetky veci upravovala…. Článok bol na internete len chvíľu a po intervenciách pána učiteľa Čuku bol stiahnutý a vyšiel len v papierovej podobe.

V tomto článku použila redaktorka Jana R. aj fotografie mojich dvoch žiačok ako držia zbrane. Tak ako ja, tak aj rodičia ostali v šoku, pretože o tom nevedeli a nikto nikdy nedal povolenie na zverejnenie fotografií. Tieto dve dievčatá mali v tej dobe len 16 rokov a je potrebný súhlas zákonných zástupcov, dievčatá tiež nedali žiadny súhlas na zverejnenie. Pani R. hrubým spôsobom vedome porušila GDPR maloletých osôb.

Aby toho nebolo málo, jednej mojej žiačky je fotka pri headline – Ukrajina na výročie invázie oznámila novinku… je to neakceptovateľné…

Žiadam o prešetrenie a vyvodenie dôsledkov pre redaktorku Nového času v mene rodičov, dievčat a ako aj mňa ako ich triednej učiteľky.“

Podanie bolo následne doplnené o informácie:

„Dobrý deň, kolega Č. má s pani R. obsiahlu komunikáciu ohľadom tejto veci, ale musím sa ho opýtať, či mi ju poskytne, pretože tam padali aj tvrdé slová kedy sa mu vyhrážala právnikom. Každopádne je to neautorizovaný článok. Opýtam sa ho…. Na základe telefonického rozhovoru s vedením bol článok stiahnutý z netu.

 1. Dňa 8. 11. 2026 o 13:42 Profesor Č. s ktorým redaktorka viedla rozhovor dňa 09. 11. 2023 napísal na elektronickú adresu: „ J, škoda, že sme sa nedohodli. SME síce uverejnili moje meno, ale to neznamená, že si prajem aby Nový čas písal o mne alebo našej škole čokoľvek a vyvolával vášne. Ešte raz dôrazne žiadam, aby moje meno sa neobjavovalo v žiadnom texte. Hovoril som s vedením školy a advokátkou, prosím zastav ten článok… Neprajeme si žiadne zverejňovanie mena ani pána riaditeľa, ani moje. Ďakujem za pochopenie“.
 2. Dňa 9. 11. 2026 o 6:37 Profesor Č., s ktorým redaktorka viedla rozhovor dňa 09. 11. 2023 napísal na elektronickú adrk: „Dobrý deň, viacnásobne verbálne aj písomne som odmietol súhlas s vašim textom, uverejňovaním čohokoľvek čo sa mňa a školy týka. Rodičia neplnoletých žiačok nepodpísali GDPR ani nedali súhlas na zverejnenie mien a fotiek. To sa týka aj preberania už zverejnených strán na webe – aj tie podliehajú GDPR a nášmu nesúhlasu“.
 3. Dňa 9. 11. 2023 o 7:10 Jana R. autorka predmetného článku odpísala na vyššie uvedenú komunikáciu: „Pán profesor, to už bolo neskoro, už to bolo v tlači, a deň predtým sme spolu volali v úplne inom duchu. Tu už bolo neskoro, takže vyšiel pôvodný článok. Dokonca podľa vášho návrhu robený… a myslela som, že to aj dohodneš s riaditeľom. Dnes sa tomu budeme venovať, lebo to vyšlo a budem sa pýtať vucky akým právom je povolené informovať (SME), a v druhom cenzúra (Nový čas) napriek dohode. To už na poslednú chvíľu nešlo robiť, a podľa vašich zmien to nešlo, tam musel byť štatutár. Zavolám riaditeľovi“.

Z preloženej dokumentácie boli zistené nasledovné skutočnosti:

 1. Redaktorka kontaktovala p. Č. dňa 7. 11. 2023.
 2. Rozhovor redaktorky Nového času bol dohodnutý a realizovaný dňa 8. 11. 2023, v tento deň bola redaktorka aj upozornená na nesúhlas so zverejnením mien.
 3. Redaktorka Nového času bola dňa 9. 11. 2023 v ranných hodinách upozornená na možnú kolíziu pri spracúvaní osobných údajov (podobizne) neplnoletých dievčat. Na čo redaktorka odpovedala, že už je neskoro.
 4. Dňa 10. 11. 2023 bol článok zverejnený v tlači a na internete na webovom sídle Nového času.
 5. Následne článok vrátane fotografií prebrali aj iné médiá.
 6. Po podaní sťažnosti došlo zo strany redakcie Nového času k stiahnutiu článku v digitálnej podobe z webového sídla, avšak predmetný článok bol vydaný v tlačenej verzii spolu s fotografiami neplnoletých.
II.

Rada vyzvala vydavateľa FTP Media, a.s. listom dňa 26. 02. 2024 na vyjadrenie do 30 dní. V stanovenej lehote nebolo Rade doručené žiadne vyjadrenie od šéfredaktorky či právnych zástupcov FPD Media, a.s.

III.

Pri rozhodovaní o podnete sa Rada zaoberala najmä porušením Etického kódexu. Na základe predloženej dokumentácie a komunikácie zo strany sťažovateľky a na základe obsahu dotknutých článkov možno konštatovať, že uverejnením prvotnej verzie článku bol porušený Etický kódex, a to konkrétne v nasledovných ustanoveniach:

 • čl. IV „NOVINÁR A OBJEKT JEHO ZÁUJMU“, ods. 1: S výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej fyzickej osoby ako ani zverejňovať záznamy osobnej povahy tejto dotknutej fyzickej osoby. Okrem prípadu, ak dotknutá fyzická osoba sama vyvoláva
  podozrenie, že postupuje protizákonne alebo svojím konaním vzbudzuje pohoršenie, nesmie novinár ani pri zverejňovaní informácií a záznamov, týkajúcich sa otázok verejného záujmu podľa predchádzajúcej vety znižovať dobré meno, česť a dôstojnosť dotknutej fyzickej osoby – porušenie Etického kódexu nastalo zverejnením podobizní neplnoletých osôb a následných reakcií verejnosti, ktoré aj samotný denník Nový čas verbalizoval do podoby „Drsné reakcie verejnosti“;

čl. V „NOVINÁR A ZDROJ INFORMÁCIÍ“

 • ods. 4: Novinár pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii, najmä k obetiam alebo svedkom trestných činov, nehôd alebo iných udalostí, ktoré môžu spôsobiť fyzickej osobe značný emočný stres – zverejnenie podobizní a krstných mien neplnoletých osôb v článku denníka Nový čas;
 • ods. 5. Deti a mladistvých využíva novinár ako zdroj informácie len vo výnimočných prípadoch s osobitným ohľadom na ich morálny a emočný vývoj – zverejnenie podobizní neplnoletých osôb v článku denníka Nový čas;
 • ods. 6. Ak to nie je vylúčené s ohľadom na komunikáciu otázok verejného záujmu má novinár povinnosť chrániť súkromie a oprávnené záujmy osôb uvedených odsekoch 4 a 5 a nezneužívať ich dôveru;

čl. III „NOVINÁR A VEREJNOSŤ“, ods. 7: Titulky článkov alebo programov nesmú byť nepravdivé vo vzťahu k obsahu textu – porušenie spočíva v ďalšom použití fotografie jednej zo žiačok pri headline „Ukrajina na výročie invázie oznámila novinku“ v článku denníka Nový čas, ktorý nijako nesúvisel s pôvodným textom, pri ktorom boli publikované fotografie neplnoletých dotknutých osôb.

Na základe vyššie uvedeného, Rada vyslovuje svoje vážne znepokojenie a považuje za chybu zverejnenie podobizní neplnoletých osôb spolu s uvedením ich krstných mien a označením školy, ktorú navštevujú, najmä s poukazom na skutočnosť, že ide o obzvlášť zraniteľnú kategóriu dotknutých osôb a kontext: uverejnenie príspevku v deň výročia začiatku vojenskej invázie na Ukrajine. O rizikovosti predmetného spracúvania svedčia aj následné mimoriadne emotívne až surové reakcie verejnosti uvedené aj v odkazoch ku článku, ktoré boli Rade predložené v komunikácií so sťažovateľkou.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave, 30. apríla 2024

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR