č. k. 02/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lörincz – predseda, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Ing. Ivan Podstupka v obnovenom konaní vo veci vedenej pod č. k. 02/2015 na zasadnutí dňa 01.03.2017 o sťažnosti navrhovateľov J. J., Pod Papierňou 1523/49, 085 01 Bardejov, B. T., Castle Street 202, Portchester-Fareham, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, CTI Slovakia s.r.o., Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, 2J s.r.o. , Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, právne zastúpených JUDr. Matúšom Hríbom, advokátom, Na hradbách 5, 085 01 Bardejov proti odporcovi Mgr. Miron Kantuľak – PONET Press, Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, vydavateľovi a šéfredaktorovi novín Bardejovské novosti, podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla

  1. Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Despotické správanie“ v Bardejovských novostiach č. 15/2015 Mgr. Miron Kantuľak IČO 17277515 porušil čl. II, ods. 2. Etického kódexu novinára.
  2. Tlačová rada vyslovuje Mgr. Mironovi Kantuľakovi – PONET Press , IČO 17277515 znepokojenie.
  3. Tlačová rada sťažnosti vo zvyšnej časti nevyhovuje.
  4. Tlačová rada vyzýva Mgr. Mirona Kantuľaka – PONET Press, IČO 17277515, aby toto rozhodnutie spolu s rozhodnutím tlačovej rady 02/2015 zo 7. decembra 2015 zverejnil v najbližšom vydaní Bardejovských novostí.

 


 
Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „tlačová rada“) bola dňa 25.11.2016 doručená žiadosť odporcu o obnovu konania č. k. 02/2015 podľa §11 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (ďalej „rokovací poriadok“). Nakoľko nebolo preukázané doručenie doplnenia sťažnosti odporcovi a teda ani to, že mal možnosť vyjadriť sa k nemu a uviesť skutočnosti, ktoré podľa jeho mienky mohli ovplyvniť rozhodnutie tlačovej rady táto uznesením zo dňa 12.12.2016 povolila obnovu konania č. k.02/2015. V obnovenom konaní mali možnosť vyjadriť sa sťažovatelia aj odporca. Sťažovatelia sa vyjadrili prostredníctvom svojho právneho zástupcu podaním z 23. 01. 2017, kde čiastočne zopakovali svoje argumenty z pôvodnej sťažnosti a vyjadrili sa ku konaniu odporcu po rozhodnutí tlačovej rady vo veci č.k. 02/2015. Podľa ich mienky odporca nechápe právomoci tlačovej rady a procesné pochybenie nedoručenia doplnenia sťažnosti odporcovi nemalo vplyv na konečné rozhodnutie rady.
Odporca sa vyjadril podaním z 20. 01. 2017, kde uviedol, že na svojich vyjadreniach v konaní č. k. 02/2017 v plnom rozsahu zotrváva a tlačová rada z nich môže čerpať. Podľa jeho mienky má tlačová rada k dispozícii preukázateľné fakty vyvracajúce tvrdenia sťažovateľov , a teda by nemala rozhodnúť v jeho neprospech. Prehlásil, že: „ V prostredí, kde pravdivé a overiteľné fakty nemajú potrebnú váhu dôkazu, nebudem sa už vyjadrovať.“

Pre rozhodnutie tlačovej rady bolo významnú ustanovenie §11 jej rokovacieho poriadku:
Obnova ukončeného konania je prípustná len, ak:

  1. o to požiada navrhovateľ alebo odporca a
  2. vyskytnú sa nové skutočnosti, ktoré sú samy alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia.

 
Ani sťažovatelia ani odporca neuviedli vo svojich vyjadrenia žiadne nové skutočnosti, ktoré neboli tlačovej rade známe v pôvodnom konaní č. k. 02/2015 a týkali sa jeho predmetu , čiže nenastali dôvody pre zmenu pôvodného rozhodnutia tlačovej rady. Rozhodnutie tlačovej rady v obnovenom konaní neopakuje odôvodnenie z pôvodného konania , a preto sa majú uverejniť spoločne obe rozhodnutia.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 1. 3. 2017

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR

Rozhodnutia