č. k. 02/2017

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení Július Lőrincz – predseda, JUDr. Ing.Andrej Schwarz LL.M.– podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková, Mgr.Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD, Ing. Ivan Podstupka vo veci vedenej pod č. k. 02/2017 na zasadnutí dňa 1. marca 2017 o sťažnosti sťažovateľa Ing. V. Š., Palárikova 1, 040 01 Košice proti odporcovi SUBAKOprint s. r. o., Dubová 27, P.O. Box 6, 071 06 Prievidza, zastúpenom zodpovedným redaktorom Ing. Romanom Baťalom podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla takto:
Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že odporca uverejnením krížoviek v periodiku Humor v krížovkách porušil Etický kódex novinára v zmyle sťažnosti navrhovateľa.
 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 12.1.2017 doručená sťažnosť sťažovateľa Ing. V. Š., Palárikova 1, 040 01 Košice na odporcu SUBAKOprint s. r. o., Dubová 27, P.O. Box 6, 071 06 Prievidza, zastúpenom zodpovedným redaktorom Ing. Romanom Baťalom týkajúca sa 13 krížoviek v periodiku Humor v krížovkách č. 6/2016. Tajničky obsahujú vugárne a negustiózne výrazy, motívy sú sexistické, resp. násilnícke.
Odporca vo svojom vyjadrení tvrdí, že ,,hranica medzi slušným a neslušným, vulgárnym a nevulgárnym je veľmi krehká, u každého človeka ponímaná rozdielne…“ S tým možno súhlasiť, ale zároveň sa dá konštatovať, že spomínané tajničky túto hranicu poriadne prekračujú.
Tlačová rada Slovenskej republiky sa na svojom zasadnutí 1. marca 2017 oboznámila s obsahom sťažnosti a vyjadrením odporcu. Rozhodla, že sťažnosť je oprávnená. Odporca porušil Etický kódex novinára v článku II odseku 1: Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti
a v článku IV, odseku 3: Novinár nepodnecuje nenávisť, diskrimináciu, ani stereotypy založené na rase, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení či sexuálnej orientácii.
Redakcii vyslovuje znepokojenie.

POUČENIE

Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.
Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú sami o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 01. 03. 2017

Július Lőrincz
predseda Tlačovej rady SR
Rozhodnutia