č. k. 02/2024Rozhodnutia

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, podpredseda Ing.Ivan Podstupka, a členovia Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Peter Kerecman PhD., Mgr. Nora Slišková, Mgr. Ján Golais a JUDr. Marek Ogurčák, vo veci vedenej pod č. k. 02/2024 na svojom zasadnutí dňa 21. 3. 2024 a následnonm hlasovaní “per rollanm” vyhláseným predsedníčkou TR SR a uzatvorených dńa 18. 4. 2024 o sťažnosti navrhovateľa D.M., bytom Prešov, proti odporcovi spoločnosti News and Media Holding a.s., so sídlom Einsteinova č.25, 851 01 Bratislava, IČO: 47 256 281, ktorá je vydavateľom týždenníka Plus 1 deň, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky

 1. Sťažnosť sťažovateľa v časti týkajúcej sa odstránenia článku s názvom „Tajomstvo kauzy nedovoleného ozbrojovania odhalené: Čo sa dá dnes kúpiť na čiernom trhu?”, uverejneného dňa 02. 05. 2018 na stránke: https://www1.pluska.sk/krimi/taiomstvo-kauzv-nedovoleneho-ozbrojovania-presova-odhalene-budete-soku-co-da-dnes-kupit-ciernom-trhu, ktorého autorkou je Ingrid Timková v jeho znení zo dňa 02. 05. 2018 a aktualizáciou z júla 2023, v súlade s § 8 ods.2 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky odmieta ako oneskorene podanú,
 2. Konanie v časti týkajúcej sa odstránenia/zarastrovania fotografií navrhovateľa a odstránenia mena a priezviska navrhovateľa v článku s názvom „Tajomstvo kauzy nedovoleného ozbrojovania odhalené: Čo sa dá dnes kúpiť na čiernom trhu?”, uverejneného dňa 02. 05. 2018 na stránke: https://www1.pluska.sk/krimi/taiomstvo-kauzv-nedovoleneho-ozbrojovania-presova-odhalene-budete-soku-co-da-dnes-kupit-ciernom-trhu, v znení aktualizovanom dňa 25. 2. 2024, ktorého autorkou je Ingrid Timková, v súlade s § 8 ods.3 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky zastavuje,
 3. Rozhodla, že v článku s názvom „Tajomstvo kauzy nedovoleného ozbrojovania odhalené: Čo sa dá dnes kúpiť na čiernom trhu?”, uverejneného dňa 02. 05. 2018 v znení aktualizovanom dňa 25. 2. 2024 na stránke: https://www1.pluska.sk/krimi/taiomstvo-kauzv-nedovoleneho-ozbrojovania-presova-odhalene-budete-soku-co-da-dnes-kupit-ciernom-trhu, ktorého autorkou je Ingrid T., k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.

Odôvodnenie

 1. Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola dňa 24. 2. 2024 doručená emailová správa navrhovateľa ako sťažovateľa, v ktorej uviedol nasledovné:
  “Vážená Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky Francisciho ulica 2390/4, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
  žiadam aby ste konali voči www1.pluska.sk
  https://www1.pluska.sk/krimi/tajomstvo-kauzy-nedovoleneho-ozbrojovania-presova-odhalene-budete-soku-co-da-dnes-kupit-ciernom-trhu
  Ako si môže dovoliť uverejniť moje celé meno. Bol som oslobodený! Moje Fotky! Vrchol!
  Fotky tváre meno moje zbláznili sa?
  Nehorázne ešte 26. 01. 2024 9:49 aktualizovali článok.”
  (ďalej ako “sťažnosť”)
  Sťažnosť sťažovateľa smerovala voči článku s názvom „Tajomstvo kauzy nedovoleného ozbrojovania odhalené: Čo sa dá dnes kúpiť na čiernom trhu?”, uverejneného dňa 02. 05. 2018 a aktualizovaného v júli 2023 a 25. 2. 2024 na stránke: https://www1.pluska.sk/krimi/taiomstvo-kauzv-nedovoleneho-ozbrojovania-presova-odhalene-budete-soku-co-da-dnes-kupit-ciernom-trhu, ktorého autorkou je Ingrid Timková a vydavateľom je odporca (ďalej ako “článok”).
 2. V podanej sťažnosti sťažovateľ namietal skutočnosť, že v článku bola uvedená fotografia sťažovateľa z mája roku 2018, ktorá nebola zarastrovaná a pri aktualizácii článku v júli 2023 bol článok doplnený o text:
  „Napriek všetkému súd Dávida M. spod obžaloby právoplatne oslobodil. Požiadali sme súd o informáciu, či bolo v tomto prípade zo strany prokuratúry podané dovolanie. “Súd uznal za vinného jedného z obžalovaných v zmysle obžaloby a traja obžalovaní boli oslobodení spod obžaloby prokurátorky Okresnej prokuratúry Prešov, pretože skutky v zmysle obžaloby nie sú trestnými činmi,” odpísala hovorkyňa súdov v Prešove Ivana P.

  Vo veci konal a rozhodol samosudca Okresného súdu Prešov JUDr. Marián V. na hlavnom pojednávaní dňa 24. júna 2019 a odvolací senát Krajského súdu v Prešove v zložení z predsedu senátu JUDr. Vladimíra M. a sudcov JUDr. Mariána M. a JUDr. Evy R. na verejnom zasadnutí konanom dňa 7. apríla 2021.”.

 3. V doplňujúcich informáciách a dokladoch k sťažnosti sťažovateľ uviedol a preukázal, že odporcu emailovými správami zo dňa 9. 3. 2020, 19. 6. 2022 a 10. 7. 2023 žiadal o stiahnutie článku.
 4. V podanej sťažnosti sťažovateľ neuviedol a nekonkretizoval žiadne ustanovenie Etického kódexu novinára (ďalej aj „EKN” alebo “kódex”) prijatého Asociáciou na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike (ďalej aj „AON”), ktoré malo byť vydavateľom, šéfredaktorom vydavateľa alebo autorom článku porušené.
 5. K podanej sťažnosti sa vyjadril odporca prostredníctvom svojho právneho zástupcu písomným vyjadrením zo dňa 22. 3. 2024 (ďalej ako „vyjadrenie“). Vo vyjadrení odporca okrem iného uviedol, že:

  • V prvom rade odporca konštatuje, že sťažovateľ zmeškal lehotu na podanie sťažnosti v zmysle § 2 ods. 3 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Rokovací poriadok’), v zmysle ktorého: „Sťažnosť musí byť podaná do 3 mesiacov od porušenia etického kódexu.”. Nakoľko Článok vyšiel dňa 02. 05. 2018, lehota na podanie Sťažnosti na porušenie Etického kódexu Sťažovateľovi uplynula 02. 08. 2018. Z dokumentov predložených do tohto konania vyplýva, že Sťažovateľ podal sťažnosť dňa 24. 02. 2024, t.j. viac ako 5 rokov po lehote. Čo sa týka aktualizácií Článku (ktorá by potenciálne mohla mať vplyv na plynutie lehoty), Klient dodáva, že prvá aktualizácia bola vykonaná v júli 2023, kedy autorka Článku Článok doplnila o informácie o oslobodení Sťažovateľa spod obžaloby, a to na podklade informácii získaných od Bc. Ivany P., hovorkyne Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti. Do Článku bolo konkrétne doplnené:
   „Napriek všetkému súd Dávida M. spod obžaloby právoplatne oslobodil. Požiadali sme súd o informáciu, či bolo v tomto prípade zo strany prokuratúry podané dovolanie. “Súd uznal za vinného jedného z obžalovaných v zmysle obžaloby a traja obžalovaní boli oslobodení spod obžaloby prokurátorky Okresnej prokuratúry Prešov, pretože skutky v zmysle obžaloby nie sú trestnými činmi,” odpísala hovorkyňa súdov v Prešove Ivana P.

   Vo veci konal a rozhodol samosudca Okresného súdu Prešov JUDr. Marián V. na hlavnom pojednávaní dňa 24. júna 2019 a odvolací senát Krajského súdu v Prešove v zložení z predsedu senátu JUDr. Vladimíra M. a sudcov JUDr. Mariána M. a JUDr. Evy R. na verejnom zasadnutí konanom dňa 7. apríla 2021.”.

   Ak by aj lehota na podanie sťažnosti Sťažovateľa začala plynúť od prvej aktualizácie Článku, táto by uplynula v októbri 2023. Čo sa týka následnej aktualizácie Článku, táto bola vykonaná dňa 25. 02. 2024 na podklade žiadosti Sťažovateľa zo dňa 24. 02. 2024, ktorý od Klienta požadoval odstránenie/zarastrovanie jeho fotografií v Článku a odstránenie jeho priezviska z Článku. Žiadosti Klient vyhovel a Článok aktualizoval (zarastroval fotografiu Sťažovateľa a odstránil priezvisko Sťažovateľa) hneď nasledujúci deň po doručení Žiadosti.

  • Odporca Žiadosti sťažovateľa v plnom rozsahu vyhovel. Podľa ust. § 2 ods. 2 (druhá veta) Rokovacieho poriadku: „Sťažovateľ má právo podať sťažnosť TR SR len vtedy, ak odporca nevykoná požadovanú nápravu do siedmich dní od podania žiadosti.” Nakoľko bolo Žiadosti Sťažovateľa vyhovené v plnom rozsahu, v zmysle Rokovacieho poriadku Sťažovateľ už nemal právo obrátiť sa na TRSR, resp. TRSR už nemôže o jeho Sťažnosti konať.
  • Sťažovateľ mal v trestnom konaní, o ktorom informoval článok postavenie obžalovaného. Sťažovateľ nebol len „podozrivý”, dokonca nebol už ani „obvinený”, ale jeho trestné stíhanie pokročilo až do štádia súdneho konania, a to na podklade prokurátorom podanej obžaloby.
  • Verejnosť mala teda prístup na súdne pojednávanie, čo možno chápať jednak ako kontrolnú funkciu verejnosti nad výkonom súdnictva, jednak ako výchovnú funkciu trestného konania vo vzťahu k verejnosti, ale aj ako súčasť práva na informácie. Z uvedeného vyplýva, že každý kto by sa pojednávania v trestnej veci Sťažovateľa zúčastnil, by sa dozvedel, aký trestný čin mu je kladený za vinu a o akú osobu sa jedná. Keďže je v tomto smere v Trestnom poriadku zakotvená zásada verejnosti, neexistuje relevantný dôvod k zatajovaniu mena a priezviska Sťažovateľa v Článku.
  • Odporca do Článku zakomponoval aj informáciu, v zmysle ktorej bol Sťažovateľ spod obžaloby oslobodený „Napriek všetkému súd Dávida M. spod obžaloby právoplatne oslobodil.”
  • Vo vzťahu k fotografii zobrazujúcej sťažovateľa odporca vo svojom vyjadrení uviedol, že táto bola použitá v súlade s tzv. spravodajskou licenciou v zmysle ust. § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • na zverejnení celého mena, vrátane fotografie Sťažovateľa bol verejný záujem. Článok informoval o priebehu trestného konania, ktoré sa týkalo závažnej trestnej činnosti a to údajného obchodovania so zbraňami na čiernom trhu, pričom hlavným aktérom mal byť podľa obžaloby práve Sťažovateľ. Média bežne informujú o trestnej činnosti, nakoľko to pôsobí nie len preventívne voči verejnosti, ale častokrát takéto informácie môžu dopomôcť pri objasňovaní trestných činov.
  • V nadväznosti na uvedené má odporca za to, že z jeho strany nedošlo k porušeniu žiadneho ustanovenia Etického kódexu tým, že bola zverejnená fotografia Sťažovateľa alebo jeho priezvisko.
   Z uvedeného dôvodu odporca navrhol, aby:
   – Rada konanie o sťažnosti zastavila v zmysle ust. S 8 ods. 3 Rokovacieho poriadku, eventuálne, aby
   – Rada sťažnosť sťažovateľa odmietla ako neopodstatnenú v zmysle ust. § 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku.
 6. Na základe vyššie uvedeného preto Rada posúdila obsah podanej sťažnosti a splnenie formálnych náležitostí pre prejednanie sťažnosti. Rada dospela k záveru, že podaná žiadosť sťažovateľa spĺňa formálne náležitosti stanovené rokovacím poriadkom Rady podľa § 2 ods.1 Rokovacieho poriadku Rady (ďalej ako „RP“). Sťažovateľ označil odporcu ako aj konanie odporcu, ktorým malo podľa názoru sťažovateľa prísť k porušeniu EKN.
 7. Rada dospela k záveru, že sťažnosť sťažovateľa v súvislosti s obsahom článku v jeho znení zo dňa 02. 05. 2018 a aktualizáciou z júla 2023 nebola podaná včas, nakoľko sťažovateľ podal Rade sťažnosť podaním zo dňa 24. 2. 2024. Z uvedeného dôvodu sťažnosť v tejto časti zamietla ako oneskorene podanú, nakoľko v zmysle § 2 ods.3 RP “Sťažnosť musí byť podaná do 3 mesiacov od porušenia etického kódexu”.
 8. V súlade s uvedeným sa Rada zaoberala len postupom odporcu po doručení žiadosti sťažovateľa zo dňa 24. 2. 2024 a úpravou textu článku vykonanou odporcom dňa 25. 2. 2024 a znením napadnutého článku v jeho podobe odo dňa 25. 2. 2024.
 9. Rada posúdila súladnosť postupu odporcu s platným znením EKN. V tejto súvislosti sa žiada uviesť, že Rada nemá právomoc zasahovať do činnosti súdov alebo suplovať úlohu súdov alebo orgánov činných v trestnom konaní s tvrdeným zásahom do subjektívnych práv fyzických alebo právnických osôb. Úlohou Rady je výlučne posúdiť, či konaním odporcu došlo/nedošlo k porušeniu EKN.
 10. Podľa § 1 ods. 1 Rokovacieho poriadku Rady „Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (ďalej len „TR SR“) prerokúva a vydáva rozhodnutia o sťažnostiach na porušenie etických zásad novinárskej práce definovaných Etickým kódexom novinára prijatým AONE (ďalej len „porušenie etického kódexu“) v produktoch žurnalistickej činnosti, ktorými sa rozumie zvyčajne výsledok tvorivej duševnej činnosti osoby, určený primárne na šírenie ideí a informácií vo forme žurnalistického textu, resp. fotografiou, ilustráciou, zvukovou, zvukovoobrazovou alebo inou súčasťou zverejneného žurnalistického textu, ktorý bol šírený v Slovenskej republike,

  • Fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré vydávajú periodickú alebo neperiodickú tlač, prostredníctvom ktorej sa v Slovenskej republike majú šíriť alebo šíria produkty žurnalistickej činnosti,
  • Fyzickými osobami a právnickými osobami, prevádzkujúcimi webové sídlo (webové stránky), na ktorom sú sprístupňované produkty žurnalistickej činnosti fyzických osôb určené pre šírenie v Slovenskej republike, Redakciami periodickej a neperiodickej tlače a redakciami webových sídiel (webových stránok).

  Podľa § 2 ods. 1 Rokovacieho poriadku Rady: „Sťažnosť musí byť urobená písomne v štátnom jazyku Slovenskej republiky a to v listinnej alebo v elektronickej podobe. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva (ďalej len „sťažovateľ“) a proti komu smeruje (ďalej len „odporca“), v čom vidí sťažovateľ porušenie etického kódexu a pokiaľ je sťažnosť podávaná v listinnej podobe, musí byť datovaná a podpísaná sťažovateľom. Sťažnosť môže obsahovať návrh rozhodnutia. Sťažovateľ – fyzická osoba, musí v sťažnosti uviesť svoje meno, priezvisko a bydlisko. Sťažovateľ – právnická osoba, musí v sťažnosti uviesť svoje obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. V sťažnosti musí byť uvedená poštová alebo mailová adresa, na ktorú žiada sťažovateľ doručovať písomnosti. Sťažovateľ musí v sťažnosti náležite identifikovať odporcu. TR SR neposudzuje sťažnosť, ktorá smeruje voči anonymnému odporcovi ani sťažnosť podanú anonymným alebo neexistujúcim subjektom“.

 11. Podľa § 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku Rady: „Pred podaním sťažnosti je sťažovateľ povinný kontaktovať odporcu so žiadosťou, v ktorej okrem náležitostí sťažnosti podľa predchádzajúceho odseku uvedie, akú nápravu požaduje (uverejnenie opravy, odpovede, ospravedlnenia, zdržanie sa konania do budúcnosti a pod.), a to do jedného mesiaca od porušenia etického kódexu. Sťažovateľ má právo podať sťažnosť TR SR len vtedy, ak odporca nevykoná požadovanú nápravu do siedmich dní od podania žiadosti. Prílohou sťažnosti musí byť znenie žiadosti, doklad o jej doručení odporcovi, prípadná odpoveď odporcu, aj akákoľvek ďalšia komunikácia odporcu so sťažovateľom súvisiaca s predmetom sťažnosti“.
 12. V súlade so Štatútom Rady ako aj citovanými ustanoveniami Rokovacieho poriadku Rady má Rada právomoc rozhodovať o podanej sťažnosti sťažovateľa. Rada nie je štátnym orgánom a ako orgán etickej samoregulácie Rada nenahrádza orgány zriadené právnymi predpismi za účelom ochrany alebo presadzovania práv dotknutých fyzických osôb a/alebo právnických osôb. Z uvedeného dôvodu Rada nebola a nie je príslušná preskúmavať zásah do práva na ochranu osobnosti sťažovateľa alebo zásah do jeho cti alebo dôstojnosti, pričom tieto otázky patria do výlučnej kompetencie všeobecných súdov SR (najmä v súvislosti s právami uplatňovanými na základe zákona č.265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách) alebo zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka). Jej význam a z toho aj odvíjajúcu sa právomoc je možné vidieť výlučne v posudzovaní súladu produktov žurnalistickej činnosti s etickými pravidlami definovanými EKN.
 13. K podstate sťažnosti Rada uvádza, že je viazaná rozsahom podanej sťažnosti. V rozsahu definovanom tvrdeniami sťažovateľa a dôkazmi označenými alebo pripojenými k sťažnosti a tiež z vyjadrenia a dôkazov predložených odporcom, Rada nezistila porušenie EKN. Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namietal, že odporca v ním prevádzkovanom spravodajskom webovom portáli uverejnil článok, v ktorom v súvislosti s opísaným skutkovým stavom súvisiacim s prebiehajúcim trestným konaním uviedol informáciu o výsledku tohto trestného konania a rozhodnutia odvolacieho súdu, kde uviedol celé meno a priezvisko sťažovateľa a rovnako bola k textu článku pripojená fotografia v súvislosti s rozhodovaním súdu prvého stupňa o vzatí sťažovateľa do väzby, na ktorej bol sťažovateľ zachytený pri odchode z OS Prešov v sprievode príslušníkov Policajného zboru SR.
 14. Okrem skutočností uvedených v bode 14 sťažovateľ žiadne iné skutočnosti v súvislosti s napadnutým článkom odporcu nenamietal.
 15. 16. Na podklade doručenej žiadosti sťažovateľa zo dňa 24. 2. 2024 odporca aktualizoval napadnutý článok dňa 25. 2. 2024 tak, že tvár sťažovateľa rozrastroval/upravil do podoby, ktorá znemožňuje identifikovať osobu sťažovateľa a text článku upravil tak, že namiesto mena a priezviska sťažovateľa sa v súčasnej dobe v texte článku uvádza znenie „Dávid M.“ vo všetkých jeho častiach.
 16. Rada posúdila celý obsah napadnutého článku, ktorý z prevažnej miery obsahoval informácie získané od štátnych orgánov, resp. z informácií z hlavného pojednávania v trestnej veci sťažovateľa a ďalších 3 obvinených. Hlavné pojednávanie v trestnej veci bolo a je v zmysle platného znenia Trestného poriadku verejné a ktorákoľvek osoba sa ho môže zúčastniť a prijímať/dostať informácie zverejnené na tomto hlavnom pojednávaní, vrátane identifikácie osoby obžalovanej v trestnom konaní ako aj skutku, ktorý jej je kladený na vinu.
 17. V napadnutom článku nebol sťažovateľ ani žiadna iná osoba označená za páchateľa trestného činu ani za osobu právoplatne uznanú za vinnú zo spáchania trestného činu bez toho, aby k tomu neexistovalo rozhodnutie súdu. Z uvedeného dôvodu preto bola v plnom rozsahu zachovaná prezumpcia neviny žalobcu a tiež ktorejkoľvek osoby v žalovanom článku. Zverejnené informácie v texte napadnutého článku boli v danom mieste a čase pravdivé a neskreslené, vychádzali z obsahu informácií dostupných na hlavnom pojednávaní na OS Prešov v trestnej veci sťažovateľa, ich uverejnením nedošlo k porušeniu ustanovení EKN, aj keď sa sťažovateľ môže subjektívne cítiť dotknutý na svojich právach.
 18. V tejto súvislosti si Rada dovoľuje poukázať tiež na nález Ústavného súdu SR, sp.zn. III.ÚS 83/01. Ústavný súd v tejto súvislosti s prezumpciou neviny uviedol, že: „Prezumpciu neviny neporušujú také výroky, ktoré len vyjadrujú stav podozrenia zo spáchaného trestného činu“. V danom prípade boli v texte napadnutého článku odporu uverejnené informácie, ktoré zodpovedali v danom čase stavu podozrení existujúcich voči sťažovateľovi a rovnako bolo presne uvedené aj procesné postavenie sťažovateľa v tomto trestnom konaní. V prípade doplnenia textu článku v júli 2023 o rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým bol sťažovateľ oslobodený spod obžaloby a v ktorom bolo uvedené celé meno a priezvisko sťažovateľa rovnako nedošlo k porušeniu EKN, nakoľko autorka článku a odporca len doplnili skôr uvedené informácie v texte článku zo dňa 02. 05. 2018 o konečné rozhodnutie súdu, ktorý oslobodil sťažovateľa spod obžaloby, a teda ho “očistil” od obvinení uvedených v podanej obžalobe prokurátora. Rada je toho názoru, že uverejnenie mena a priezviska sťažovateľa v súvislosti s informáciou o tom, že bol oslobodený spod obžaloby nepredstavovalo porušenie žiadneho z ustanovení EKN.
 19. Samotný sťažovateľ v podanej sťažnosti nenamietal, že by autorka článku a/alebo odporca porušili niektorú z povinností vyplývajúcich z EKN, že by uverejnili neoverené informácie (odporca v konaní preukázal, že informácie získal a overoval u hovorkyne súdu), že by uverejnili nepravdivé/skreslení/neúplné informácie, že by konaním autorky došlo k manipulácii s faktami alebo že by tu u autorky článku existoval konflikt záujmov.
 20. Rada má za to, že samotný fakt uverejnenia pravdivých, úplných a nekreslených informácií o trestnom konaní vedenom o konkrétnej fyzickej a jej postavaní v trestnom konaní nemôže byť považované za porušenie EKN a to ani v prípade, ak sú tieto informácie pre dotknutú osobu citlivé alebo nepríjemné, keďže sú dôsledkom konania osoby, ktoré bolo vyhodnotené OČTK ako podozrenie zo spáchania trestného činu.
 21. Vzhľadom na uvedené Rada dospela k záveru, že uverejnením napadnutého článku odporcu nedošlo k porušeniu povinnosti novinára podľa EKN a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave, 18. apríla 2024

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR