č. k. 01/2023

Tlačovo – digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka TR SR, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Ján Golais a Mgr. Tomáš Kamenec vo veci vedenej pod č. k. 01/2023 na svojom zasadnutí dňa 25. 4. 2023 o sťažnosti navrhovateľa : Mgr. Marek B., poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves, proti odporcovi: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70Spišská Nová Ves, ktorá je vydavateľom kultúrno-spoločenského mesačníka mesta Spišská Nová Ves – Informátor, podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovo – digitálnej rady Slovenskej republiky účinného od 1. apríla 2018,

rozhodla takto:


Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konanie zastavuje.


Odôvodnenie

 1. Tlačovo – digitálnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) bola elektronicky doručená sťažnosť zo dňa 19. 01. 2023 (ďalej len „sťažnosť“) Mgr. Mareka B., poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves (ďalej ako „sťažovateľ“), proti odporcovi: Mesto Spišská Nová Ves, ktorá je vydavateľom kultúrno-spoločenského mesačníka mesta Spišská Nová Ves – Informátor (ďalej len „odporca“). Odporca odmietol uverejniť v mesiaci 1/2023 v mesačníku Informátor stanovisko sťažovateľa v nasledovnom znení: „28 rokov práce novinára som upriamil na odhaľovanie klamstiev a podvodov, ale i na pomoc ľuďom, ktorí ju potrebovali. Presne to isté chcem robiť ako poslanec. V prvom rade si prajem, aby sa na občanov mesta prestalo pozerať len ako na zdroj príjmov, či (raz za 4 roky) voličov, ktorých hlasy potrebujeme. Vedenie mesta i niektorí poslanci prestali v minulých rokoch vnímať Novovešťanov ako rovnocenných partnerov. Vedome im hovorili polopravdy a občas aj úmyselné klamstvo. To je prejav hrubej neúcty k ľuďom, ktorým mali slúžiť. To platí aj o zástupcoch týchto ľudí – o nás, poslancoch. Primátor väčšinu z nás akceptoval s neskrývanou nespokojnosťou a stále nám podsúva snahu klásť mu polená pod nohy. Nemá pravdu… Sme k obyvateľom mesta často bližšie ako on a lepšie poznáme ich potreby. Tie sme sľúbili uspokojovať. A to budem aj ja považovať za svoju prioritu. Mestský úrad sa musí stať skutočným miestom služieb občanom. A nie politickou s.r.o.-čkou, z ktorej ťažia najmä politicky spriaznené osoby. Zmeniť sa musí komunikácia samosprávy prostredníctvom Televízie Reduta a Informátora. Médiá platené z daní Novovešťanov musia slúžiť im a nie politikom ako hlasné
  trúby ich ambícií. Výkonnú a zákonodarnú právomoc samosprávy majú v rukách primátor a mestské zastupiteľstvo. Tú im odovzdali vo voľbách ľudia. Mám plný rešpekt k právomociam primátora, ale to isté žiadam aj od neho. Mal by stáť v čele tímu, ktorý bude vykonávať poslancami schválené rozhodnutia. Ak máme na niečo iný názor ako on, neznamená to, že sme proti dobrým veciam. Práve naopak, neraz práve my poznáme tie lepšie a slušnejšie riešenia. A budeme ich presadzovať. Rovnako je mojim prianím, aby sme začali hovoriť s občanmi otvorene a s úctou. Bez ukrývania pravdy, zahmlievania a klamania. Takto sa to robilo posledných 16 rokov a odpoveďou na to bola účasť Novovešťanov v posledných komunálnych voľbách. Bola žalostná. Jej odkazom je žiadosť o návrat úcty a úprimného záujmu o to, čo potrebujú.“

 2. V sťažnosti doručenej Rade sťažovateľ uviedol: „Volám sa Marek B., novinára som robil 28 rokov. V posledných komunálnych voľbách som ako nestraník kandidoval za poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Veľkú časť mojej agendy tvorila snaha zastaviť ovplyvňovanie mestských médií politikmi, nevyváženosť ich spravodajstva, uverejňovanie neoverených a nepravdivých informácií a jednoznačné nahrávanie vybraným politikom. Vo voľbách som dostal dosť hlasov na to, aby som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva a mohol začať plniť svoju predvolebnú agendu. Vytvorili sme mediálnu komisiu, ktorej som sa stal predsedom a otvorili sme komunikáciu s mestskými médiami o tom, ako ich ochrániť pred nátlakom politikov, ovplyvňovaním, či nepriamym zastrašovaním, ako im dať slobodu pre rozhodovanie ako spracovávať témy, koho osloviť, čomu sa venovať. Potešila ma ich kladná reakcia a postupne sa začínajú ukazovať prvé výsledky, ale (a teraz prichádzam k tomu, čo považujem za problém) v mestskom Informátore (mesačník mesta) existuje rubrika, v ktorej na určenom priestore 2000 znakov sa môžu obyvateľom mesta postupne predstaviť poslanci mestského zastupiteľstva. Dostal som v januári túto možnosť aj ja, napísal som svoj článok a odovzdal redakcii.“

 3. Sťažovateľ v texte sťažnosti uvádza vyjadrenie odporcu k jeho požiadavke o uverejnenie stanoviska v mesačníku Informátor:

  „Vážený p. B., reagujúc na Váš e-mail zo dňa 15. 1. 2023, doručený p. Edite G., v prvom rade, dôrazne sa ohradzujem voči Vašim urážlivým reakciám. Ak tento spôsob komunikácie považujete za adekvátny a vhodný, nebudem s Vaším postojom súperiť a presviedčať Vás o jeho absolútnej nevhodnosti. Dovoľujem si však upriamiť pozornosť na platnú Smernicu č. 6/2014 – Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka mesta Spišská Nová Ves Informátor, v zmysle ktorej:

  • podľa § 2 ods. 1 – kultúrno-spoločenský mesačník Informátor vydáva Mesto Spišská Nová Ves.
  • podľa § 6 ods. 1 – za noviny zodpovedá vydavateľ v zmysle Tlačového zákona a príslušných právnych noriem.
  • podľa § 7 ods. 1 – vydavateľ zabezpečuje vydávanie periodika prostredníctvom šéfredaktora a redakčnej rady.
  • podľa § 7 ods. 2 – šéfredaktor je vedúci oddelenia mestského úradu, ktoré zabezpečuje vydávanie periodika.
  • podľa § 7 ods. 4 – redakčnú radu menuje primátor mesta.

  Nakoľko vydávanie mesačníka Informátor priamo spadá do mojej kompetencie, týmto Vám oznamujem, že pre túto situáciu využívam svoje výhradné právo odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci a urážajúci príspevok, smerujúci nielen voči mne, voči poslancom, ale aj zamestnancom Mesta Spišská Nová Ves.“

 4. V reakcii na vyjadrenie odporcu sťažovateľ v sťažnosti doručenej Rade ďalej uvádza: „…nepovoľovať zverejnenie článkov nemá primátor, ale redakčná rada…, ale hlavne zákaz uverejnenia môjho článku považujem za cenzúru. Poznám právne normy upravujúce právo na slobodný názor, platné v Európe a mám pocit, že rozhodnutie primátora Spišskej Novej Vsi (po prvýkrát v histórii mesta) je čistou cenzúrou. Ešte pred tým, než skopírujem môj článok upozorním aj na ďalšie drobnosti. Mediálna komisia požiadala, aby bola výberová komisia k verejnému obstarávaniu na výrobu a distribúciu mestského Informátora doplnená o 2 jej zástupcov (doteraz v nej boli len pracovníci kancelárie primátora mesta). Primátor, ani prednosta mestského úradu, v ktorého kompetencii to je, za 2 týždne na žiadosť ani len neodpovedali. Rovnako mediálna komisia žiada, aby v redakčnej rade Informátora neboli (tak ako doteraz) zástupcovia firmy, ktorá pravidelne vyhráva verejné obstarávania na jeho výrobu a distribúciu.“

 5. Dňa 22. 02. 2023 bola odporcovi doručená Výzva Rady č. k. 01/2023 zo dňa 14. 02. 2023, v zmysle ktorej Rada podľa čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku požiadala odporcu o vyjadrenie k sťažnosti p. Mareka B., a to v lehote do 30 dní od jej doručenia.
 6. Vo Vyjadrení zo dňa 08. 03. 2022 odporca uvádza:
 1. „Vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka mesta Spišská Nová Ves -Informátor sa organizačne riadi platnou Smernicou č. 6/2014 z 8. 4. 2014 za súčasného dodržiavania zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách). Hlavným zmyslom jeho vydávania je rozširovanie informácií obyvateľom o spoločenskom, kultúrnom, športovom a ostatnom dianí, zámeroch a samosprávnej činnosti mesta, pričom za tieto „mestské noviny“ zodpovedá ich vydavateľ, t.j. Mesto Spišská Nová Ves, v zastúpení štatutárnym orgánom – primátorom mesta.
 2. Vydávanie periodika zabezpečuje vydavateľ prostredníctvom šéfredaktora a redakčnej rady. Šéfredaktor je vedúci oddelenia mestského úradu, ktoré zabezpečuje vydávanie periodika. Redakčnú radu menuje primátor mesta. Je zložená zo 6 členov, a to z redaktora – editora, administratívneho pracovníka oddelenia mestského úradu povereného vydávaním periodika,
  prispievateľov a nezávislých odborníkov. Ide predovšetkým o zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves, ktorí sa v zmysle svojej náplne práce venujú aj inej agende, ako je vydávanie „mestských novín. Dovolíme si podotknúť, že žiaden zo zamestnancov Mesta Spišská Nová Ves (ani žiaden člen redakčnej rady) nie je novinár. Jednotlivé príspevky do mesačníka Informátor prioritne pripravujú zamestnanci jednotlivých oddelení mestského úradu (nie novinári), ktorí takto informujú verejnosť/obyvateľov mesta o svojej činnosti. Mesto Spišská Nová Ves nie je členom žiadneho odborového združenia novinárov, žiadnej stavovskej organizácie novinárov, medzinárodnej federácie novinárov, žiadnej asociácie ani občianskeho združenia združujúceho novinárov, a nie je ani organizáciou, ktorá pristúpila k Etickému kódexu novinára. A teda nie je nám známe, ako sme mohli tento kódex porušiť. Pre mesto, ako inštitúciu, nie je tento kódex právne záväzným dokumentom, zákonnou príp. podzákonnou normou, ktorou je povinné sa riadiť.
 3. V ďalšom si dovoľujeme reagovať aj na vyjadrenia sťažovateľa uvedené vo výzve TR SR, ktoré sa nezakladajú na pravde, a teda že:
  Ad 1) primátor mesta zakázal uverejniť článok sťažovateľa, čo považuje /na inom mieste v texte ale už len domnieva sa, že ide o cenzúru. Primátor mesta totiž nevydal žiaden zákaz, iba ako priamo zodpovedný za vydanie mesačníka, vzal za svoje – rozhodnutie redakčnej rady, a odmietol uverejniť invektívny, osočujúci a urážajúci príspevok, nakoľko tento smeroval nielen
  voči nemu a poslancom (títo síce sú povinní zniesť istú mieru kritiky), ale aj voči zamestnancom mesta. (pozn.: za invektívu možno považovať slovný alebo písomný urážlivý výrok, resp. napadnutie, útočnú reč, urážku alebo prudký útok na niekoho).

  Ad 2)… mediálna komisia požiadala, aby bola výberová komisia k verejnému obstarávaniu na výrobu a distribúciu mestského informátora doplnená o 2 jej zástupcov (doteraz v nej boli len pracovníci kancelárie primátora mesta). Verejné obstarávanie sa jednak netýkalo výroby a distribúcie mestského informátora, ale zabezpečenia jeho grafického spracovania a tlače (VO prebiehalo elektronicky prostredníctvom systému EVO), a jednak bol súčasťou 5 – člennej komisie pre výber uchádzača aj samotný p. sťažovateľ, ktorý sa však výberového konania napokon nezúčastnil a svoju neúčasť ani neospravedlnil (z kancelárie primátora bol v komisii iba 1 člen).

 4. Ad 3)… mediálna komisia žiada, aby v redakčnej rade informátora neboli (tak ako doteraz) zástupcovia firmy, ktorá pravidelne vyhráva verejné obstarávania na jeho výrobu a distribúciu. S odkazom na uvedené pod bodom Ad 2) dopĺňame, že proces verejného obstarávania prebehol vždy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bez pochybenia, či prípadnej sankcie zo strany ÚVO. Mediálna komisia je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predovšetkým poradným orgánom mestského zastupiteľstva (nie primátora mesta), ktorému podáva návrhy a podnety v rámci svojej oblasti, a ktorá nemá rozhodovaciu právomoc. Navyše, zasadnutia mediálnej komisie dňa 16. 1. 2023, ktorá žiadala o zmenu obsadenia redakčnej rady, sa zúčastnili iba dvaja jej členovia, a teda ani nebola uznášaniaschopná.

 5. Odhliadnuc od uvedeného, v marcovom vydaní mesačníka Informátor na str. 10 bol uverejnený článok sťažovateľa v celom požadovanom rozsahu, vrátane reakcie primátora mesta na jeho obsah v znení:
  „Názor pána poslanca Baláža je jeho subjektívnym pohľadom na fungovanie mestských médií a ja s ním nesúhlasím, považujem ho za nepotvrdené ohováranie a politikárčenie, ktorému sme sa celé štyri roky v príhovoroch a článkoch na stránkach Ička vyhýbali. Po spoločnej konzultácii redakcia v minulom čísle informátora jeho poslanecké okienko nezverejnila. Avšak po opätovnom zvážení a odporúčaniach redakčnej rady sme sa rozhodli článok uverejniť. Nemienim ďalej polemizovať o postoji pána poslanca. Od podobných útokov som chcel obyvateľov uchrániť. Je mi ľúto, že sa náš spišskonovoveský Informátor môže stať ihriskom pre politicky motivované vyjadrenia, na ktoré budú mať dotknuté osoby právo reagovať, a tým sa zmenší priestor pre potrebné seriózne informácie pre občana. V konečnom dôsledku si každý súdny občan urobí názor sám. ”
 6. V nadväznosti na uvedené máme za to, že sme v zmysle interných predpisov TR SR vykonali dostatočnú nápravu, a preto navrhujeme, aby podľa § 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady SR rozhodol predseda TR SR o zastavení konania, resp. aby podľa § 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku sťažnosť odmietol pre jej zjavnú neopodstatnenosť. Záverom však dodávame, že napriek všetkému, sme toho názoru, že nie je v kompetencii TR SR uvedené podanie riešiť, nakoľko k porušeniu zásad novinárskej etiky zo strany mesta dôjsť nemohlo, a to predovšetkým odvolávajúc sa na časť II tohto vyjadrenia.“

 1. Podľa čl. I ods. 1 Etického kódexu novinára:
  „Účelom tohto Etického kódexu je:
  a) stanoviť záväzné pravidlá správania pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vydávajú periodickú alebo neperiodickú tlač v printovej alebo digitálnej verzii určenú pre šírenie v Slovenskej republike (ďalej len „médium“), redakcie periodickej a neperiodickej tlače v printovej alebo digitálnej verzii určenú alebo šírenú v Slovenskej republike (ďalej len „redakcia“) a fyzické osoby, ktoré vykonávajú povolanie/činnosť píšuceho novinára v Slovenskej republike (ďalej len„novinár“), tlačové agentúry pôsobiace v Slovenskej republike, poskytovateľov informačnej služby, internetové portály, redakcie, či jednotlivcov, ktorí sa
  rozhodnú k nemu pristúpiť,
  b) slúžiť ako návod pre fyzické a právnické osoby (ako napr. redaktorov, komentátorov, editorov, kameramanov, fotografov, grafikov, blogerov), ktoré sa podieľajú na utváraní mediálnych obsahov šírených na verejnosti bez ohľadu na použitú technologickú platformu,
  c) zabezpečiť, aby všetok obsah publikovaný v printe a na internete bol v súlade so všeobecne záväznými predpismi SR a v súlade s dobrými mravmi.
  d) informovať verejnosť o etických pravidlách novinárskej práce.“
 2. Podľa čl. VIII Etického kódexu novinára:
  „1. Cenzúrou sa rozumie obmedzenie, zámerné skreslenie, alebo nezverejnenie informácie, zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového záznamu, ak k nemu došlo z politických, ekonomických či osobných dôvodov.
  2. Cenzúra je nezlučiteľná s etickými pravidlami novinárskej práce a zakazuje sa.
  3. Vedenie každej redakcie má právo rozhodovať o témach, ktorým sa novinári a iní prispievatelia redakcie budú venovať, určovať spôsob ich spracovania a rozhodnúť o nezverejnení diela. Redigovanie a editovanie textov, zvukových, obrazových alebo zvukovoobrazových záznamom sa nepovažuje za cenzúru.
  4. Redigovaním sa rozumie úprava textu, zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového záznamu z hľadiska významovej štruktúry, dramaturgickej výstavby, vecnej a faktickej presnosti, gramatickej správnosti a zrozumiteľnosti.
  5. Editovaním sa rozumie riadenie celého procesu získavania a spracovania informácií určených pre vydanie alebo vysielanie, rozhodovanie o ich uverejnení alebo zaradení do vysielania, dĺžke, žánri, poradí, v akom sú uverejnené alebo odvysielané a kontexte, v ktorom sú zverejnené.“

 3. Podľa § 2 ods. 1 Štatútu Rady:
  „Pôsobnosť TR SR sa vzťahuje na:
  a) fyzické osoby, ktoré vytvorili produkt žurnalistickej činnosti, ktorý bol šírený v Slovenskej republike osobami podľa písm. b) a c),
  b) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vydávajú periodickú alebo neperiodickú tlač
  prostredníctvom ktorej sa v Slovenskej republike majú šíriť alebo šíria produkty žurnalistickej činnosti,
  c) fyzické osoby a právnické osoby prevádzkujúce webové sídlo (webové stránky), na ktorom sú sprístupňované produkty žurnalistickej činnosti fyzických osôb podľa písm. a) určené pre šírenie v Slovenskej republike,
  d) redakcie periodickej a neperiodickej tlače podľa písm. b) a redakcie webových sídiel (webových stránok) podľa písm. c).“

 4. Podľa § 2 ods. 2 Štatútu Rady:
  „Pôsobnosť TR SR je daná pri posudzovaní porušenia Kódexu produktom žurnalistickej činnosti v zmysle bodu 1. Produktom žurnalistickej činnosti (ďalej len „Produkt“) sa rozumie zvyčajne výsledok tvorivej duševnej činnosti osoby podľa bodu 1 písm. a) určený primárne na šírenie ideí a informácií vo forme žurnalistického textu, resp. fotografiou, ilustráciou, zvukovou, zvukovoobrazovou alebo inou súčasťou zverejneného žurnalistického textu.“

 5. Podľa § 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku Rady: „Ak odporca vykonal nápravu porušenia novinárskej etiky alebo porušenia slobody prejavu a práva vyhľadávať a šíriť informácie alebo k obmedzeniu prístupu novinárov k informáciám, jej vykonanie oznámi TR SR a ak je podľa názoru predsedu TR SR náprava dostatočná, predseda rozhodne o zastavení konania a tajomník TR SR túto skutočnosť oznámi písomne sťažovateľovi postupom podľa § 8 ods. 3.“

 6. Sloboda prejavu je conditio sine qua non skutočnej pluralitnej demokracie založenej na otvorenosti a tolerantnosti a aj preto je v Ústave Slovenskej republiky zaradená do čela katalógu politických práv.

 7. Ústava Slovenskej republiky nezaručuje podľa čl. 26 ods. 2 len slobodu tlače alebo masmédií. Sloboda prejavu a právo prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie sa zaručuje každému jednotlivcovi ako jeho základné právo. V rámci slobody prejavu treba osobitnú ochranu poskytnúť hodnotiacim úsudkom vysloveným v politickej diskusii o veciach verejného záujmu. Verejnému záujmu zodpovedajú skutočnosti, ktoré sa týkajú dôležitých otázok politického, spoločenského a kultúrneho života.

 8. Osobitná ochrana slobody prejavu je garantovaná, ak ide o prejav politický, resp. ak ide o výmenu názorov o politickej otázke medzi politickými aktérmi (napr. Nález Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 283/2020 zo dňa 12. novembra 2020). Ochrana politických prejavov úzko súvisí s jednou z funkcií slobody prejavu, ktorou je umožniť jednotlivcom čo najširšiu participáciu na moci a kontrolu moci. Zdravá demokracia si vyžaduje, aby bola exekutívna moc vystavená drobnohľadu a kritike (pozri napr. rozsudky ESĽP Sener proti Turecku z 18. júla 2000, sťažnosť
  č. 26680/95; Lombardo a ďalší proti Malte z 24. apríla 2007, sťažnosť č. 7333/06).

 9. Zo skutkového stavu veci vyplýva, že sťažovateľ, ako poslanec mestského zastupiteľstva, žiadal Mesto Spišská Nová Ves, vydavateľa kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor, o poskytnutie priestoru na uverejnenie jeho stanoviska, ktoré bezprostredne súviselo s výkonom jeho verejnej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva. Kritika obsiahnutá v stanovisku sťažovateľa namierená voči vedeniu Mesta Spišská Nová Ves (najmä komunikácii, lokálnym médiám), ničím nevybočila z ústavne akceptovateľného rámca kritiky. Uvedené platí o to viac, kedy osoby dotknuté kritikou majú mimoriadne široký verejný a mediálny priestor reagovať na vyjadrenia sťažovateľa obsiahnuté v stanovisku, k čomu v skutočnosti aj došlo. V marcovom vydaní mesačníka Informátor na str.10 bol uverejnený článok sťažovateľa v celom požadovanom rozsahu vrátane reakcie primátora mesta.

 10. Odporca vo vzťahu k rozhodovacej činnosti Rady uviedol, že Mesto Spišská Nová Ves nie je členom žiadneho odborového združenia novinárov, žiadnej stavovskej organizácie novinárov, medzinárodnej federácie novinárov, žiadnej asociácie ani občianskeho združenia združujúceho novinárov a nie je ani organizáciou, ktorá pristúpila k Etickému kódexu novinára.

 11. V moderných právnych štátoch sú často krát popri právnych nástrojoch regulácie využívané aj tzv. samoregulačné nástroje. Regulácia žurnalistickej činnosti sa v slovenskom právnom prostredí uskutočňuje nielen prostredníctvom normatívnych právnych nástrojov, ale aj prostredníctvom neformálnych (mimoprávnych) etických pravidiel (soft law). Etický kódex novinára veľkou mierou prispieva k zlepšovaniu mediálneho prostredia a zvyšovaniu významu morálnych a etických princípov pri výkone novinárskej činnosti. Napriek tomu, že Etický kódex novinára je explicitne záväzný len pre subjekty, ktoré sa výslovne rozhodli k nemu pristúpiť, s ohľadom na jeho nenormatívnu povahu, kde absentuje právna záväznosť a vynútiteľnosť porušenia pravidiel štátom, má Rada de facto možnosť posúdiť akýkoľvek produkt žurnalistickej činnosti a jeho súlad/nesúlad s pravidlami zakotvenými v Etickom kódexe novinára.
  18. Vzhľadom na to, že odporca dodatočne zverejnil stanovisko sťažovateľa a vykonal nápravu porušenia slobody prejavu a práva vyhľadávať a šíriť informácie, Rada konanie o podnete č. k. 01/2023 zastavuje v súlade s § 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku Rady.

 

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave dňa 25. apríla 2023

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia