č. k. 01/2021

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, JUDr. Peter Kerecman, PhD., JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Mgr. Valér Kot, JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD. pod č. k. 01/21 na zasadnutí 24. novembra 2021 vo veci podnietenej Karolom H., PhD., z Nevoľného proti odporcovi Kremnické noviny, zastúpenom zodpovednou redaktorkou Veronikou Ch., Štefánikovo nám. 1, 967 01 Kremnica

rozhodla takto:

Vydavateľ Kremnických novín neporušil Etický kódex.


Odôvodnenie

Sťažovateľ konštatuje, že v č. 2/2021 Kremnických novín, ktorých vydavateľom je mesto Kremnica, vyšiel text Milana Rybárskeho o Jozefovi Cígerovi Hronskom. Bolo to v súvislosti s odhalením Hronského pamätnej tabule na Základnej škole Pavla Križka v Kremnici.

Na článok sťažovateľ reagoval rozsiahlym článkom Je Jozef Cíger Hronský hodný iba chvál? Poukazoval v ňom na niektoré názory a činy J. C. Hronského – najmä pôsobenie ako správcu Matice slovenskej, schvaľovanie ideológie a politiky ľudáckeho štátu, podporu arizácie podniku Cinkografia Horský v prospech Matice slovenskej. Redakcia Kremnických novín prijala H. rukopis na uverejnenie, ale mala požiadavku vypustiť vetu, súvisiacu s pamätnou tabuľou na škole, kde J. C. Hronský svojho času pôsobil. Znie: Kladú si tieto otázky pedagógovia na Základnej škole P. Križku, na ktorej budove je umiestnená Hronského pamätná tabuľa? (Poznámka: citát je bez gramatickej a štylistickej úpravy.) Autor zmenu urobiť odmietol a Kremnické noviny článok neuverejnili.

Sťažovateľ v návrhu pripúšťa, že nepublikovanie jeho textu je právom Kremnických novín. Ale v sťažnosti sa domáha svojho práva na publikovanie argumentom, že redaktorka vedela, Jozef Cíger Hronský bol arizátor a obdivovateľ fašizmu a článok Kremnických novín o tom neinformoval.

Odvoláva sa aj na právo na odpoveď. Rybárskeho článok však neobsahoval nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby.

Možno spochybniť oprávnenosť existencie ďalšej tabule J. C. Hronského v Kremnici. Ale je faktom. Je právom učiteľov školy myslieť si o tom svoje a niet pochýb, že názory neboli jednoznačné. Ak akt povolili oprávnené inštitúcie, je formálne legitímny. (Zdôrazňujem výraz formálne, etická stránka je druhá vec.) Rovnako je legitímne právo periodika odmietnuť akýkoľvek príspevok, ktorý nespadá pod právo na opravu a právo na odpoveď. Dnes je množstvo informačných ciest na uverejnenie názorov, o cenzúre nemožno hovoriť.

Diskutovať o historických osobnostiach je, samozrejme, potrebné, ale neodôvodňuje to prístup do médií. Prístup do médií je citlivá vec v istých prípadoch, ktoré si vyžaduje ochrana práv dotknutej osoby. Do úvahy prichádza oprava a právo na odpoveď. Iba snaha diskutovať o historických témach nemôže ospravedlniť vnútený vstup do médií. Je na redakcii, aký obsah dajú svojmu médiu.
Sťažovateľovi možno vytknúť formálny postup pri sťažnosti. Článok v Kremnických novinách i svoj článok poskytol, ale pridal aj irelevantné názory anonymného kamaráta a podporný, novinársky slabý rozhovor v Dnes24.sk. Vytvoril tým masu informačnej hlušiny, ktorou sa posudzovatelia museli prebojovať. Súčasťou sťažnosti sú citáty z Etického kódexu (cenzúra, právo na odpoveď), ktoré sú od veci, úplne irelevantné.
Sťažnosť má podobu neformálneho listu, diakritiku používa len občas. Dá sa to považovať za neúctu k inštitúcii.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 24. novembra 2021

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia