č. k. 01/2019

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková, predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka, podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry, Mgr. Valér Kot na zasadnutí 12. marca 2019 rozhodla o začatí konania TR SR z vlastného podnetu podľa § 1 ods. 2 Rokovacieho poriadku TR SR voči týždenníku Plus 7 dní, vydavateľa News and Media Holding, a. s., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, pod č.k. 1/2019.

rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že periodikum Plus 7 dní publikovaním článku v čísle 6 zo dňa 7. februára 2019 pod názvom Odhalená tvár krvavej Ajušky. Pozrite sa do očí večne zamaskovanej Alene Zs.j obvinenej z dvoch vrážd. Mesiac po smrti Jána K. sa s dcérou zabávali na módnej prehliadke. Exkluzívne foto vnútri porušilo Etický kódex novinára.

Odporcovi vyslovuje upozornenie.


Odôvodnenie

Podnetom pre konania bol e-mail od pani Alexandry L. doručený TR SR 9. februára 2019. Navrhovateľka uvádza, že titulka láka na fotografiu Aleny Zs., v skutočnosti zverejňuje predovšetkým fotografie jej 15-ročnej dcéry. Sťažovateľka sa domnieva, že je to priživovanie bulváru na dieťati. Takáto nechcená medializácia spojená s vraždou dvoch ľudí môže natrvalo poznačiť jej život. To, že jej fotografie sú verejne dostupné kvôli modelingu, nemá nič spoločné so zámerom, s akým fotografie uverejnil týždenník Plus 7 dní. Sťažovateľka sa domnieva, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára a žiada TR SR o preskúmanie tohto podnetu.

Hoci podnet prišiel od osoby, ktorá nie je priamo dotknutá, a teda nie je oprávnená podať takúto sťažnosť, TR SR vzhľadom na to, že ide o zasahovanie do práv mladistvej osoby, využila svoje právo začať konanie z vlastného podnetu a preskúmať porušenie Etického kódexu novinára.

TR SR poslala 19. februára 2019 spoločnosti News and Media Holding, a. s., vydavateľovi týždenníka Plus 7 dní, výzvu na vyjadrenie k sťažnosti. Spoločnosť sa vyjadrila v termíne (19. marca 2019), odpoveď podpísala šéfredaktorka Plus 7 dní Anna Ž.L. Uvádza, že v prípade Článku išlo o informovanie verejnosti o spoločenskom živote Aleny Zs. – údajnej objednávateľky vraždy novinára a jeho priateľky, čo podľa názoru Spoločnosti predstavuje tému verejného záujmu… Fotografie L.M. boli len ilustračné, keďže sama L.M. vystupuje na tejto spoločenskej akcii ako modelka, zámerom Článku teda určite nebolo „priživovanie sa bulváru na dieťati“, ale informovanie o legitímnej téme verejného záujmu.

Vydavateľ sa odvoláva na Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. Zn. I. ÚS 453/03 z 11. novembra 2005, na publikáciu Švestka J. a kol.: Ochrana osobnosti podle Občanského práva, LINDE Praha,a. s., 2004, str. 366, na viaceré články v médiách, ktoré sa o Leonie Mia zmieňujú a na skutočnosť, že L.M. má na Facebooku množstvo verejne dostupných fotografií.

V závere odpovede Vydavateľ uvádza: S ohľadom na skutočnosť, že (i) v čase vydania Článku bolo verejne známe, že Alena Zs. má dcéru L.M., (ii) L.M. mala na internete dostupné množstvo fotografií s jej podobizňou, (iii) skutočnosť, že v danom čase boli inými médiami zverejnené fotografie s podobizňou L.M. spolu s výslovným uvedením, že sa jedná o dcéru Aleny Zs. podozrivej z objednania vraždy novinára a jeho priateľky, tak s prihliadnutím na legitímnu tému verejného záujmu Spoločnosť po porade s právnym servisom dospela k záveru, že zverejnenie Článku vrátane zverejnených fotografií je v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky.

Vzhľadom na uvedené je Spoločnosť toho názoru, že uverejnením Článku s fotografiou L.M. k porušeniu Etického kódexu, resp. zásad novinárskej etiky, a ani k inému porušeniu, ne-došlo.

TR SR zvážila všetky materiály a dospela k názoru, že avízo na titulnej strane skutočne nekorešponduje s obsahom článku v čísle, ale zavádza čitateľa. V bulvárnych médiách je tento prístup častý, ale neprípustný je v súvislosti so zasahovaním do práv občana, najmä ak ide o mladistvú osobu. Ten zásah spočíva v zdôrazňovaní súvislosti, že ide o dcéru matky, ktorá je podozrivá zo závažnej trestnej činnosti.

Rada konštatuje, že bol porušený bod 7 odseku III. Etického kódexu novinára – titulky článkov alebo programov nesmú byť nepravdivé vo vzťahu k obsahu textu – a bod 1 odseku IV. – s výnimkou prípadov, ak ide o otázku verejného záujmu, novinár nesmie bez súhlasu dotknutej osoby zverejňovať informácie, týkajúce sa výlučne súkromia tejto dotknutej osoby.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 7. júna 2019

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia