č. k. 01/2024Rozhodnutia

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení : Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, Mgr. Ivana Potočňáková – podpredsedníčka, členovia: JUDr. Marek Ogurčák, Mgr. Nora Slišková, Mgr. Tomáš Kamenec, Mgr. Ján Golais pod č. k. 01/2024 na zasadnutí dňa 21. marca 2024 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa iClinic plus, s. r. o., IČO: 36 835 528, so sídlom Dlhé Diely 1/ 6A, 841 01 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 53996/B, vs týždenník PLUS 7 dní, novinárka Jana Š., podľa § 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike

rozhodla takto:

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že publikovaním príspevku uvedeného v sťažnosti na porušenie Etického kódexu novinára týždenníkom PLUS 7 dní zo dňa 26. januára 2024
nedošlo k porušeniu Etického kódexu novinára.


Odôvodnenie

Dňa 26. 1. 2024 adresoval sťažovateľ iClinic plus, s. r. o., IČO: 36 835 528, so sídlom Dlhé Diely 1/ 6A, 841 01 Bratislava, TR SR sťažnosť na porušenie Etického kódexu novinára proti týždenníku PLUS 7 dní. Sťažnosť bola podaná v súvislosti s príspevkom autorky Jany Š. publikovaným 14. 12. 2023 v tlačenej verzii týždenníka PLUS 7 dní číslo 50-51 na stranách 34 – 36 pod titulkom Zamestnanecký bonus a podtitulkom Štátna inštitúcia zaplatila svojim pracovníkom komplexné vyšetrenie na klinike, ktorá čelí desiatkam sťažností a niekoľkým žalobám.

Sťažovateľ namieta tri tvrdenia uvedené v predmetnom článku:

 1. „Skupinu iClinic zviditeľnil najmä príbeh členky Radošinského naivného divadla a seriálovej herečky Michaely Sz., ktorá sa v lete 2019 rozhodla pre očnú operáciu.”
 2. „Na dnes už bývalého lekára kliniky, ktorý mladú herečku operoval, podala prokurátorka v októbri tohto roka žalobu za prečin ublíženia na zdraví.”
 3. “Bez povšimnutia nemožno nechať ani fakt, že zmluvu s ňou aktuálne nemá uzatvorenú žiadna zdravotná poisťovňa.”
  Sťažovateľ uvádza, že citované tvrdenia obsahujú neoverené, zavádzajúce a nepravdivé informácie: “Neexistuje žiadna „skupina iClinic”. To, že uvedené označenie používa vo svojich vyjadreniach Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, prípadne redaktor denníka SME Ján K, neznamená, že uvedené označenie existuje, je pravdivé, správne, resp. má nejaký právny základ.” Sťažovateľ upresňuje, že očná klinika iClinic, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť iClinic plus, s. r. o., má svoju prevádzku v Bratislave v AUPARK TOWER, pričom do siete očnej kliniky iClinic patrí aj prevádzka v Banskej Bystrici a v Košiciach, čo je zrejmé aj z webového sídla očnej kliniky iClinic. Z uvedeného dôvodu sťažovateľ považuje tvrdenie č. 1 za nepravdivé – laserové centrum Cornea, v ktorom herečka Michaela Sz. podstúpila operáciu, nepatrí a ani nikdy nepatrilo pod očnú kliniku iClinic. Prevádzkovateľom laserového centra Cornea je spoločnosť CORNEA-SK, s. r. o., samostatný právny subjekt.
  Tvrdenie č. 2 označil sťažovateľ rovnako za nepravdivé. MUDr. Marián Š., ktorý v laserovom centre Cornea operoval herečku Michaelu Sz., podľa sťažovateľa nikdy nebol zamestnancom očnej kliniky iClinic, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť iClinic plus, s. r. o., ani s ňou nebol v žiadnom právnom vzťahu.
  Ďalšie namietané tvrdenie (č. 3) v použitom kontexte je podľa sťažovateľa zavádzajúce a neúplné. Sťažovateľ zdôvodňuje: očná klinika iClinic, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť iCIinic plus, s. r. o., vypovedala zmluvy všetkým zdravotným poisťovniam s cieľom nebyť napojená na systém verejného zdravotného poistenia.
  Sťažovateľ ďalej konštatuje, že autorka využíva označenie „skupina iClinic” vo svojom novinárskom produkte cielene, aby vyvolala pobúrenie v očiach čitateľov. So zámerom pobúriť čitateľa autorka neinformuje konkrétne o spoločnosti iClinic plus, s. r. o., ale používa označenie „skupina očných kliník iClinic”, do ktorého zahŕňa spoločnosti, ktoré sú samostatnými právnymi subjektmi. Autorka tak zasahuje do dobrej povesti sťažovateľa.
  Spoločnosť iClinic plus, s. r. o., žiadosťou o uverejnenie opravy z 9. januára 2024 požiadala redakciu PLUS 7 dní o uverejnenie opravy v znení, ktoré uviedla v žiadosti. Sťažovateľ konštatuje, že ku dňu podania sťažnosti TR SR redakcia PLUS 7 dní nevykonala požadovanú nápravu, ani žiadnym spôsobom nereagovala na podanú žiadosť.
  výrokovej časti rozhodnutia.

Sťažovateľ je presvedčený, že novinárka J. Š. porušila Etický kódex novinára, jeho čl. II. ods. 1 a 2 a čl. III. ods. 1,3 a 8:

 • Podľa čl. II. ods. 1 Etického kódexu: „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.”
 • Podľa čl. II. ods. 2 Etického kódexu: „Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.”
 • Podľa čl. III. ods. 1 Etického kódexu: „Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si spravidla overí aspoň z dvoch od seba navzájom nezávislých zdrojov.”
 • Podľa čl. Ill. ods. 3 Etického kódexu: „Novinár alebo médium nezverejňuje žiadne informácie, o ktoých vie, že sú nepravdivé. Pravdivé informácie vychádzajú z faktov a ich objektívnej interpretácie, s prihliadnutím na skutočný kontext popisovaného deja, bez skresľovania objektívnej reality a zamlčovania (opomenutia) časti existujúcich faktov a súvislostí.”
 • Podľa čl. Ill. ods. 8 Etického kódexu: „Komentáre a názory musia byť jasne označené a odlíšené od spravodajstva a faktov.

Názory a hodnotiace úsudky uvedené v komentári musia vychádzať a logicky vyplývať z dostatočného skutkového základu.”

Sťažovateľ je toho názoru, že redaktorka Jana Š. z redakcie PLUS 7 dní porušila Etický kódex novinára, pri písaní textu cielene opomenula fakty, narušila objektivitu, neoverovala si dôsledne skutočnosti.

Tlačovo-digitálna rada SR požiadala redakciu PLUS 7 dní o vyjadrenie k sťažnosti. V stanovisku zaslanom TR SR 7. 3. 2024 advokátskou kanceláriou Škubla & Partneri, ku ktorému odosielateľ priložil splnomocnenie na zastupovanie radakcie, sa uvádza, že redakcia nevyhovela žiadosti o opravu zaslanej sťažovateľom, keďže žiadosť nespĺňala požiadavky zákona č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bola v celom rozsahu vyhodnotená ako neopodstatnená.

Stanovisko redakcie PLUS 7 dní doručené splnomocnenou advokátskou kanceláriou uvádza podrobné argumentry k tvrdeniam č. 1 – 3 namietaným sťažovateľom:

 1. Spojenie sťažovateľa s očným laserovým centrom CORNEA-SK, ktoré vykonalo očnú operáciu herečke Michaele Szöcsovej, vyplýva okrem iného aj zo skutočnosti, že ako konatelia a spoločníci v oboch spoločnostiach figurujú rovnaké subjekty: MUDr. Ivo Ď. a spoločnosť PROTRIEM, spol. s r. o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako právnická osoba zriadená zákonom, vo svojej správe z 20. 12. 2022 používa slovné spojenie „skupina očných kliník iClinic”, pričom do tejto skupiny zaraďuje sťažovateľa aj spoločnosť CORNEA-SK.
 2. V napadnutom tvrdení nie je uvedený názov spoločnosti, v ktorej mal lekár pôsobiť. Nie je v ňom uvedené ani meno lekára.
 3. Z tvrdenia nevyplýva, že by sa malo týkať celej siete očných kliník iClinic. V závere článku sa vyslovene uvádza, že konkrétne s očnou klinikou iClinic, teda so sťažovateľom, nemá uzatvorenú zmluvu žiadna zdravotná poisťovňa. Redakcii to svorne potvrdili hovorcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Unionu a Dôvery.
  Stanovisko doručené advokátskou kanceláriou ďalej uvádza, že podľa redakcie je publikovaný článok plne v súlade s čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý zaručuje slobodu tlače. Odvoláva sa aj na Európsky súd pre ľudské práva: „Článok 10 nechráni iba podstatu vyjadrených myšlienok a informácií, ale takisto formu, prostredníctvom ktorej sú rozširované.” Stanovisko uzatvára: “Zo strany redaktorky nedošlo k porušeniu Etického kódexu. Článok pracoval s relevantnými pojmami, ktoré autorka článku prebrala od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ktoré vyplývajú aj z ďalších verejne dostupných zdrojov. Všetky informácie uvedené v článku autorka overila a objektívne spracovala.”
  Tlačovo-digitálna rada SR sa oboznámila s obsahom príspevku v týždenníku PLUS 7 dní, detailmi sťažnosti aj vyjadrením redakcie vypracovaným splnomocnenou advokátskou kanceláriou Škubla & Partneri. TR SR konštatuje, že s ohľadom na povahu periodika – PLUS 7 dní je spoločenským, nie odborným časopisom – a charakteristiku jeho čitateľa je nevyhnutné akceptovať únosnú mieru zjednodušenia a zovšeobecnenia informácií spracovaných v novinárskych produktoch s cieľom dosiahnuť zrozumiteľnosť a prístupnosť textu a čítanosť periodika. Z tohto pohľadu, rovnako so zreteľom na fakt, že vydavateľ periodickei tlače nezodpovedá za obsah informácie, ktorú poskytla právnická osoba zriadená zákonom (v tomto prípade Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) a aj s rešpektovaním skutočnosti, že spoločníkmi dotknutých spoločností sú rovnaké subjekty, je možné akceptovať tvrdenie č. 1 bez námietky, že bol porušený Etický kódex novinára. Rovnako možno nazerať na tvrdenia č. 2 a 3. Sťažovateľ sám potvrdzuje, že aktuálne nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, keďže ich sám vypovedal. Uvedené informácie by v súlade s postupmi profesionálneho spracovania textu a žurnalistickou rutinou iným spôsobom spracoval redaktor odborného periodika s právnickým alebo zdravotníckym zameraním, ako ich spracoval redaktor spoločenského týždenníka. Novinár – profesionál má pri novinárskej tvorby vždy pred sebou svojho čitateľa.
  Téma zdravia je mimoriadne citlivou oblasťou života našej spoločnosti, obzvlášť v aktuálnom čase takmer kolabujúceho zdravotníctva. Rovnako téma spravovania verejných financií zo strany štátnych inštitúcií a nimi zriadených a spravovaných organizácií. Aj v tomto kontexte možno považovať výber a spracovanie témy zo strany redakcie a autorky za aktuálny, relevantný a zastupujúci verejný záujem. Napriek preukázateľnej právnej nepresnosti z pohľadu exaktného označenia právnej subjektivity spoločnosti, ktorá je uvedená v predmetnom článku a nahliadnutím optikou Etického kódexu novinára v celosti na publikovaný príspevok autorky Jany Šj TR SR dospela k záveru, ktorý je uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady.

V Bratislave, 21. marca 2024

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR