č. k. 02/2019

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky v zložení Mgr. Alena Pániková – predsedníčka, JUDr. Ing. Andrej Schwarz, LL.M. – podpredseda, Ing. Ivan Podstupka – podpredseda, JUDr. Peter Kerecman, PhD., Mgr. Ivana Potočňáková, JUDr. Marek Ogurčák, PaedDr. Pavol Múdry pod č. k. 02/2019 na zasadnutí dňa 03. decembra 2019 o podnete na preskúmanie sťažnosti navrhovateľa G.K, ktorá sa týka série článkov aj podcastu na spravodajskom serveri www.aktuality.sk, vydavateľa Ringier Axel Springer SK, a. s., Prievozská 14, Bratislava – týkajúcich sa jeho rodiny, podľa §8, ods. 6 Rokovacieho poriadku Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.


rozhodla takto:
Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky konštatuje, že publikovaním materiálov autora M.T. v období od 13. 06. 2018 nebol porušený Etický kódex novinára.


Odôvodnenie

Podľa podania sťažovateľa, ktoré bolo TR SR doručené 13. 09. 2019, novinár M.T. počnúc 13. 06. 2018 spracoval a publikoval na spravodajskom portáli Aktuality.sk sériu článkov a rozhovorov v tzv. podcastoch, týkajúcich sa sťažovateľa a jeho rodiny, pričom pri ich publikovaní malo prísť k porušeniu zásad novinárskej etiky. Súčasťou podania sú linky na predmetné články (celkom 17 linkov). Sťažovateľ uvádza, že podľa neho každý neskorší príspevok vždy v texte obsahuje aj aktívny odkaz na predošlé články. Preto je vo vzťahu k zachovaniu lehoty na podanie sťažnosti potrebné posudzovať aj články, pri ktorých formálne uplynula lehota troch mesiacov.

Za prehľadom linkov sťažovateľ uvádza, že podľa neho je spoločným menovateľom všetkých článkov a podcastov označenie sťažovateľa pomenovaním „Košický Bašternák“. Prirovnanie osoby sťažovateľa so všeobecne známym a právoplatne odsúdeným „daňovým podvodníkom“ L.B. považuje sťažovateľ ako neprimeraný výrazový prostriedok na jeho adresu, ktorý vážne poškodzuje jeho renomé v spoločnosti a podnikateľskom prostredí. Podľa sťažovateľa je potrebné za porušenie princípu prezumpcie neviny považovať aj situáciu, ak niekto navodzuje dojem o páchaní trestnej činnosti určitej osoby tým spôsobom, že ju opakovanie prirovnáva k právoplatne odsúdenej osobe a nálepkuje ju pomenovaní zhodným s právoplatne odsúdenou osobou. Sťažovateľ je toho názoru, že predmetné články a podcasty svojím vyznením podporujú záver a môžu na čitateľa podprahovo pôsobiť v zmysle, že sťažovateľ sa dopustil trestnej činnosti, čo však nie je pravda, pretože sťažovateľ nebol právoplatne odsúdený. Takéto označovanie považuje sťažovateľ za zvlášť závažný a neoprávnený zásah do svojich osobnostných práv a dehonestáciu svojej osoby.

Sťažovateľ je tiež toho názoru, že v danom prípade nebolo opodstatnené zverejňovať celé meno a priezvisko sťažovateľa, keďže na to neexistoval dôležitý verejný záujem – postačovala podľa neho identifikácia pomocou iniciálok. Ďalšie porušenie zásad novinárskej etiky sťažovateľ vidí v tom, že novinár zverejňoval údaje zo súkromnej sféry, ktorých zverejnenie nebolo nevyhnutné na dosiahnutie účelu článku. Ide o zverejnenie fotografií s podobizňou sťažovateľa, evidenčné číslo vozidla sťažovateľa a jeho manželky, údaj o obydlí, fotografie jeho domu. Sťažovateľ zastáva názor, že nie je verejne známou osobou, ktorá by musela strpieť takýto zásah do svojho súkromia.

Vo svojom podaní sťažovateľ ďalej namieta, že zo strany novinára došlo pred zverejnením k poskytnutiu priestoru na vyjadrenie len v 4 prípadoch z celkového počtu 17 článkov. Novinár neposkytol priestor na vyjadrenie pred uverejnením každého článku a aj to v neprimerane krátkom čase pred zverejnením.

Tlačovo-digitálna rada požiadala vydavateľa spravodajského portálu Aktuality.sk o vyjadrenie sa k sťažnosti. V stanovisku doručenom TR SR dňa 27. 09. 2019 a podpísanom P.B., šéfredaktorom Ringier Axel Springer SK, a. s., vydavateľ uvádza, že sa s tvrdeniami a argumentmi sťažovateľa nestotožňuje. Dáva do pozornosti, že vzhľadom na podobnosť konaní obchodných spoločností patriacich alebo ovládaných sťažovateľom a s tým súvisiacich trestných stíhaní vedených voči spoločnostiam sťažovateľa, s konaniami obchodných spoločností patriacich alebo ovládaných L. B. a s tým súvisiacimi trestnými stíhaniami vedenými voči spoločnostiam patriacim alebo ovládaným L. B., v čase publikácie prvého článku na portáli Aktuality.sk 13. 06. 2018, kedy bolo označenia sťažovateľa ako „Košický Bašternák“ použité po prvýkrát, bolo toto označenie mienené výlučne ako novinárske zjednodušenie vzťahujúce sa na praktiky obchodných spoločností pri vratkách DPH. Tieto praktiky obchodných spoločností už boli verejnosti známe z článkov pojednávajúcich o obchodných spoločnostiach L. B.

Vydaveteľ ďalej upozorňuje na skutočnosť, že 13. 06. 2018, kedy bolo v článku na portáli Aktuality.sk s názvom „V pozadí platinových sitiek sa vynoril vybavovač stíhaný pre podvody s DPH“ prvý raz použité uvedené novinárske zjednodušenie, nebol ešte L. B. právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Preto argument, že ide o navodzovanie dojmu o páchaní trestnej činnosti určitej osoby tým spôsobom, že je opakovane prirovnávaná k právoplatne odsúdenej osobe, neobstojí. Účelom tohto označenia nebolo a nie je porušovanie princípu prezumpcie neviny, ale zjednodušené novinárske označenie praktík obchodných spoločností pri uplatňovaní nadmerných odpočtov DPH, ktoré boli opísané a s ktorými sa verejnosť oboznámila z iných verejne dostupných článkov.

Tlačovo-digitálna rada SR sa oboznámila s detailami sťažnosti aj vyjadrením vydavateľa. TR SR sa stotožňuje so stanoviskom vydavateľa, že výrazový prostriedok – novinárske zjednodušenie je legitímnym prostriedkom podávania informácií širokej verejnosti o veciach verejného záujmu. Prirovnanie je v taktomto autorskom vyjadrení plne prípustné aj vzhľadom na to, že autor porovnáva a nachádza zhodu nie v konkrétnych osobách, ale v metódach a praktikách ich konania. Symboly patria do kreatívnej časti novinárskej práce a stávajú sa súčasťou charakteristiky doby, istej činnosti či filozofie. Takýmto symbolom Nežnej revolúcie sa stal J.B. a jeho čiapka, symbolom boja za práva proletariátu K.M., symbolom éry daňových podovov L. B. Autor v rámci investigatívnej novinárskej práce nachádza vo svojich článkoch a podcastoch aj ďalšie podobenstvá medzi sťažovateľom a L. B: záľubu vo využívaní jedinečných EČV vozidiel, podobne vysoký počet vozidiel na poistnej zmluve, prepojenia na cyperské firmy či vysokú politiku.

Séria článkov a podcastov bola zameraná na vyplatenie nadmerného odpočtu DPH. To sa realizuje zo zdrojov štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky – príjmy z výberu daní, ktoré sa majú používať v prospech verejnosti, sa dostávajú sa do rúk jednotlivcom. Informovanie o týchto skutočnostiach a udalostiach je preto podľa TR SR vecou verejného záujmu.

TR SR ďalej konštatuje, že na použitie celého mena a priezviska sťažovateľa existuje verejný záujem. Sťažovateľ figuruje vo viacerých obchodných spoločnostiach zapísaných v Obchodnom registry. Údaje z OR SR sú verejne dostupné a teda je verejne prístupné aj celé meno sťažovateľa ako osoby v majetkovom alebo riadiacom postavení obchodných spoločností. Zaužívaná novinárská prax, na rozdiel od orgánov činných v trestnom konaní, opierajúca sa o verejný záujem nenahrádza celé meno osôb figurujúcich v obchodných spoločnostiach iniciálkami. V opačnom prípade by sa stratil význam informovania verejnosti o veciach verejného záujmu.

Použitie údajov zo života sťažovateľa – fotografií s podobizňou, EČV vozidla a údaj o obydlí s fotografiou domu považuje TR SR za legitímnu súčasť investigatívnej novinárskej práce. Pri všetkých obrazových častiach článkov sú riadne uvedené zdroje fotografií. Na fotografiách nie je osobný majetok sťažovateľa alebo jeho manželky, ale hnuteľný a nehnuteľný majetok ich obchodných spoločností. Ide teda o legitímny verejný záujem spoločnosti na zverejnenie aj týchto informácií a právo verejnosti, aby takéto informácie dostala.

K námietke sťažovateľa na neprimeranú lehotu na vyjadrenie k spracúvanej téme vyjadril vydavateľ presvedčenie, že autor dodržal zásady novinárskej
etiky. Uvádza, že autor kontaktoval sťažovateľa viackrát a poskytol mu štandardné lehoty na vyjadrenie používané v publicistike. Ako dôkaz vydavateľ zaslal podrobnú emailovú komunikáciu medzi autorom článkov M. T. a sťažovateľom, resp. jeho zástupcami z obdobia od 23. 08. 2018 – 25. 11. 2018.

S ohľadom na vyššie uvedené Rada dospela k rozhodnutiu, ktoré je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 3. decembra 2019

Mgr. Alena Pániková
Predsedníčka TR SR Rozhodnutia