č. k. 03/2015

Tlačová rada Slovenskej republiky v zložení: členovia JUDr. Eduard Bárány, JUDr. Peter Kerecman, Mgr. Tomáš Kamenec a JUDr. Andrej Schwarz na zasadnutí 01.07.2015 o sťažnosti č. k. 03/2015 navrhovateľa Obec Veľká Lomnica proti odporcovi OZ Veľká Lomnica ako vydavateľovi Novín Veľkej Lomnice na článok „Ľuboš Farkaš: Aj vo Veľkej Lomnici sa už používajú zastrašujúce praktiky“ uverejnený v čísle 11, 2/2015,podľa § 8 Rokovacieho poriadku Tlačovej rady Slovenskej republiky schváleného Zborom zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike.

rozhodla

  • Tlačová rada Slovenskej republiky konštatuje, že uverejnením článku „Ľuboš Farkaš: Aj vo Veľkej Lomnici sa už používajú zastrašujúce praktiky“ v Novinách Veľkej Lomnice k porušeniu Etického kódexu novinára nedošlo.

 


Odôvodnenie

Tlačovej rade Slovenskej republiky (ďalej „rada“) bola dňa 19. 03. 2015 doručená sťažnosť Obce Veľká Lomnica proti odporcovi OZ Veľká Lomnica ako vydavateľovi Novín Veľkej Lomnice na článok „Ľuboš Farkaš: Aj vo Veľkej Lomnici sa už používajú zastrašujúce praktiky“ uverejnený v čísle 11, 2/2015.

Rada sa oboznámila so sťažnosťou navrhovateľa ako aj so sporným článkom. Odporca sa k sťažnosti meritórne nevyjadril. Odporca spochybnil právomoc rady rozhodovať o sťažnosti. Navrhovateľ namieta, že zverejnením článku a nepravdivých informácií v ňom uvedených sa odporca (vydavateľ novín) dopustil porušenia novinárskej etiky, nakoľko si uvedené skutočnosti neoveril u orgánov činných v trestnom konaní, inak by vedel, že žiadne trestné konanie nebolo voči vedeniu obce začaté.

Ďalej podľa navrhovateľa zo strany vydavateľa predmetných novín dochádza k opakovanému podávaniu nepravdivých informácií širokej verejnosti a u občanov Veľkej Lomnice by to mohlo vyvolať dojem, že sa jedná o informácie pravdivé t.j. hodnoverne overené.

Rada po oboznámení sa s článkom konštatuje, že ide o rozhovor, v ktorom boli rozoberané viaceré témy života obce Veľká Lomnica. Otázky kladie presne neidentifikovaný novinár, ktorý necháva respondentovi (Ľubošovi Farkašovi) široký priestor na formuláciu odpovedí. Nedá sa povedať, že kladené otázky sú navádzacie a tendenčné. Novinár v otázkach reaguje na predchádzajúce odpovede respondenta.

Rada v intenciách podanej sťažnosti posúdila článok s ohľadom na uvedenie nepravdivých (zavádzajúcich) informácií. V článku rada nikde nenašla zmienku o začatí trestného stíhania akejkoľvek osoby. Z článku (odpovedí Ľuboša Farkaša) vyplýva, že tento mal podať trestné oznámenie z dôvodu podozrení na nezákonný postup vedenia obce Veľká Lomnica a do dňa zverejnenia článku uvedené trestné oznámenie nebolo odmietnuté. Ak respondent rozhovoru (Ľuboš Farkaš) tvrdí, že podal trestné oznámenie a toto nebolo (v čase rozhovoru) odmietnuté, ide o pravdivú informáciu, ktorá sa nijako nedotýka cti a dôstojnosti predstaviteľov obce Veľká Lomnica a už vôbec nie dobrej povesti navrhovateľa. V tejto súvislosti nie je v rozpore s Etickým kódexom novinára ak si periodikum uvedené informácie neoveruje u orgánov činných v trestnom konaní. Rada v intenciách sťažnosti nezistila porušenie navrhovateľom namietaných ustanovení Etického kódexu novinára a preto rozhodla tak ako je vyššie uvedené. Obiter dictum rada uvádza, že a priori v prípade diskusie o otázkach verejného záujmu (zákonnosť výkonu verejnej správy v obci k takým bezpochyby patrí), za obsah rozhovoru a respondentom prejavené názory nezodpovedá vydavateľ tlače (novinár realizujúci rozhovor). Zodpovednosť by bola daná v prípade, ak by novinár kladením otázok respondenta manipuloval do určitých vyjadrení, resp. ak by zjavne nepravdivé a difamačné odpovede respondenta boli v tlači zverejnené bez akéhokoľvek ďalšieho vyjadrenia novinára.

POUČENIE:
Toto rozhodnutie Rady je konečné a nie je napadnuteľné v zmysle § 8 ods. 10 Rokovacieho poriadku Rady. Ak sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré sú samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi podkladmi dostatočné na prijatie podstatne iného rozhodnutia, môže Rada pripustiť obnovu konania na návrh účastníka konania (§ 11 Rokovacieho poriadku Rady).

V Bratislave dňa 7.12.2015

PhDr. Michal Arpáš
predseda TR SR
Rozhodnutia